Vattenplan

Vatten

Strängnäs kommuns vattenplan beskriver hur vi arbetar med vattenfrågor ur en långsiktig synvinkel, exempelvis hur vi arbetar för att uppfylla miljökvalitetsmålen och hur vi skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Nuvarande vattenplan håller på att revideras.

Det här använder vi vattenplanen till

Vattenplanen tar ett helhetsgrepp när det gäller förvaltningen av naturvatten i kommunen I vattenplanen beskrivs de största miljöproblemen som relaterar till vatten, och även en tidsatt åtgärdsplan för arbetet framåt. Detta ska förbättra och bibehålla en god vattenkvalitet i kommunen.

Vattenplanen är ett verktyg för att uppfylla vattenlagstiftningen. Den knyter även an till andra styrdokument i kommunen såsom miljöstrategi och översiktsplan.

Samverkan i vattenfrågor

Vattenplanen används även för att hålla samman vattenfrågorna i kommunen, och skapa en struktur för arbetet med vattenfrågor i kommunkoncernen. Vattenfrågan ses även i ett regionalt perspektiv där vi samverkar med andra kommuner, exempelvis inom nätverket 4 Mälarkommuner.

Kommunen samverkar också med andra aktörer vars arbete berör kommunens vatten, exempelvis länsstyrelserna, Mälarens vattenvårdsförbund och vattenråd.

Dags för samråd!

Mellan den 25 maj och 31 augusti kan du ta del av förslaget till ny vattenplan och berätta vad du tycker om det.

År 2020 beslutade kommunstyrelsen att revidera vattenplanen eftersom nya krav i vattenlagstiftningen gjorde revideringen nödvändig. I april beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att skicka ut ett förslag på samråd. Det innebär att alla som vill kan lämna sina synpunkter.

Efter att samrådsperioden är slut kommer inkomna synpunkter att sammanställas och tas med i arbetet med att skapa ett slutgiltigt förslag. Det kommer sedan att presenteras för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Efter godkännande ska vattenplanen behandlas av kommunstyrelsen och slutgiltligt av kommunfullmäktige där den antas.

Hur och när kan jag läsa förslaget till ny vattenplan?

 • Du kan läsa i ett tryckt exemplar i kommunhuset, och du kan också delta på öppet hus.
 • Du kan ta del av samrådshandlingen här på webbsidan.

Du kan lämna dina synpunkter på följande sätt

 • Via e-post: msn@strangnas.se (skriv MSN/2023:56 i meddelanderaden)
 • Via brev: Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 645 80 Strängnäs (märk brevet MSN/2023:56)
 • På öppet hus

 

Adress: Kulturhuset Multeum, Eskilstunavägen 2, Strängnäs

Dag och tid:

 • Torsdag 25 maj kl. 13-19
 • Onsdag 31 maj kl. 13-19

Vattenarbetet och vattenförvaltningen inom EU löper i 6-års cykler. Det brukar kallas vattencykler. Den nya vattenplanen är en reviderad version av den tidigare planen för vattencykeln 2016 – 2021 och gäller för förvaltningscykeln 2022–2027. Nytt i denna cykel är att vattnet inom samhället, kommunens vattentjänster (vattenförsörjning, dagvatten, avlopp med mera) som tidigare låg i vattenplanen, nu är utbrutet och kommer att ligga i en egen plan: vattentjänstplan.

Nytt är även att man har tagit bort åtgärdsprogrammet ur vattenplanen som tidigare var en bilaga till vattenplanen. I stället beskrivs åtgärdsaktiviteterna för att nå de satta mål i en handlingsplan för vattenåtgärder. Detta är ett dokument som används av kommunen för att konkretisera planering och budgetering av åtgärdsarbetet. I vattenplanen beskrivs därför endast vattenplanens huvudmål och tillhörande mätbara mål.

Vattenplanen och vattentjänstplanen

Vattenplanen gäller för vatten i naturen. Vattenplanen och vattentjänstplanen möts i dagvattenfrågan och vid planeringen för utsläpp som möter naturvattnet när det går till så kallad recipient: vattendrag, sjö eller våtmark till exempelvis från reningsverk.

Samrådshandlingar: förslag till reviderad vattenplan

Nu gällande vattenplan

Kontakt

 • Strategienheten

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2023