Fälla träd

Teknik- och servicekontorets stadsmiljöenhet ansvarar för skötsel och underhåll av tätortsnära och detaljplanelagda skogar.

Övriga kommunala skogar sköts av Samhällsbyggnadskontorets Mark- och exploateringsenhet.

Nedtagning av träd inom park- och naturmark i Strängnäs kommun

Träden engagerar oss på olika sätt. De är stadens lungor som renar luften, de skyddar mot insyn och dämpar ljud. Träd reducerar också risk för översvämning och erosion, skänker skugga varma dagar, de ger fåglarna skydd, de är skulpturalt vackra på vintern och de utgör viktiga arkitektoniska inslag i olika miljöer. Skogens träd skapar spännande och avkopplande miljöer.

Kommunen får många frågor om träd och lyssnar på alla synpunkter. Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla träd. För att ersätta en enda gammal bok och erhålla samma mängd bladmassa krävs att 2700 ungträd planteras.

Träd i naturmark lever i en dynamisk miljö som utvecklas och förändras hela tiden och kräver andra skötselinsatser. Här kan vi i större utsträckning tillmötesgå synpunkter när vi arbetar med naturmarken i området.

Vid sådana fall gör vi en bedömning på plats utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets estetiska och ekologiska värde.
  • Trädets kondition.

Om du vill rapportera ett så kallat riskträd, det vill säga ett träd som direkt utgör en risk för människor eller fast egendom, kontaktar du vår felanmälan.

Vid händelser som kan innebära livsfara ska alltid polis eller räddningstjänst kontaktas på larmnumret 112. Träd som är riskträd, men som efter vissa försiktighetsåtgärder bedöms kunna stå kvar ytterligare ett antal år, hålls under särskild uppsikt.

Övriga synpunkter på enskilda träd lämnas till Stadsmiljöenheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019