Naturområden, naturreservat

I Strängnäs kommun finns flertalet naturreservat. De allra flesta naturreservaten förvaltas av Länsstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är remissinstans i frågor gällande miljöövervakning och Natura 2000 - EU:s nätverk av skyddad natur.

Naturvårdsarbetet syftar till att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är remissinstans i frågor rörande inrättande av naturreservat av representativa och värdefulla naturområden. Vi verkar för en god hushållning med naturresurser samt prövar olika verksamheters och arbetsföretags tillåtlighet och bedriver tillsyn. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken.

I naturreservaten gäller särskilda regler eller föreskrifter för allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 januari 2019