Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område.

En detaljplan visar hur gator, allmänna platser och kvartersmark ska användas och utformas. Den kan omfatta enstaka fastigheter eller hela stadsdelar. När en fastighetsägare söker lov för uppförande av byggnad eller annan anläggning prövas ansökan mot vad som tillåts enligt detaljplanen.

Bygglov på landsbygden/utanför detaljplanerat område styrs däremot av plan- och bygglagen och kommunens översiktsplan. När en detaljplan tas fram görs en avvägning mellan allmänna och olika enskilda intressen.

Mer information finns nedan:

Strängnäskartan

Du kan även se gällande och pågående detaljplaner i Strängnäskartan. Blå områden visar var det finns gällande detaljplaner och rosa områden visar var det finns pågående detaljplaner.

Trycker du på det blå området kommer det upp information om vilken detaljplan som gäller för fastigheten/platsen. För att se själva detaljplanen så trycker du på Läs mer.

Observera att du kanske måste zooma in så att plangränser framträder (linjer i orange färg) innan du kan få fram informationen.

Pågående planarbeten

På detaljplaner under arbete kan du läsa om planens syfte, planens läge och i vilket skede planarbetet befinner sig i. Under detaljplanernas framtagande finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslagen vid flera tillfällen, läs mer om detta under detaljplaneringsprocessen.

Alla typer av planhandlingar kan beställas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2023