Åkers styckebruk 3:36 "Bruksgården"

Ett förslag till ny detaljplan för Åkers styckebruk 3:36 "Bruksgården" arbetas nu fram.

Planens läge:

Området ligger längs Bruksallén i Åkers styckebruk i Strängnäs kommun.

Planens syfte:

Detaljplanens syfte är att konvertera befintliga kontorslokaler till mellan 15-20 hyreslägenheter i fyra byggnader för att möta den befintliga efterfrågan på hyreslägenheter i Åkers styckebruk. Planen syftar även till att bevara och säkerställa byggnadernas kulturhistoriska värden samtidigt som en invändig omvandling till bostäder möjliggörs.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021