Jören 1

Det pågår ett detaljplanearbete för Jören 1, syftet är att omvandla området där det tidigare funnits en bensinstation.

Planens läge:

Området ligger i Åkers styckebruk i korsningen mellan Bruksvägen, Jordbrovägen och Täbyvägen. På planområdet ligger idag en nedlagd bensinstation.

Planens syfte:

Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse.

Syftet är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen. Planen syftar även till att skydda en allé av askar, som omfattas av det generella biotopskyddet.

Planskede:

Planen var ute på samråd från 2020-10-30 till 2020-11-20. Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Samhällsbyggnadskontoret bjöd även in till ett digitalt öppet hus där intresserade fick ta del av förslaget och ställa frågor.

Ytterligare ett dialogmöte hölls den 2 mars 2022, syftet med mötet var att nämnden skulle få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen. Under mötet presenterades de förändringar som gjort sedan samrådet och ge parterna möjlighet att framföra synpunkter.

Nu sammanställs synpunkterna och dessa ställs senare
ut tillsammans med granskningshandlingarna. Om det finns skäl
ändras detaljplaneförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. I
samrådsredogörelsen ges också förklaring till varför vissa synpunkter inte beaktas.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2024