Jören 1

Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår, du kan läsa mer om förslaget och se en plankarta under punkten handlingar nedan.

Planens läge:

Området ligger i Åkers styckebruk i korsningen mellan Bruksvägen, Jordbrovägen och Täbyvägen.

Planens syfte:

Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse.

Syftet är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen. Planen syftar även till att skydda en allé av askar, som omfattas av det generella biotopskyddet.

Planskede:

Planen var ute för samråd från 2020-10-30 till 2020-11-20. Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Samhällsbyggnadskontoret bjöd även in till ett digitalt öppet hus där intresserade fick ta del av förslaget och ställa frågor.

Nu sammanställs synpunkterna och dessa ställs senare
ut tillsammans med granskningshandlingarna. Om det finns skäl
ändras detaljplaneförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. I
samrådsredogörelsen ges också förklaring till varför vissa synpunkter
inte beaktas.

Senaste information

Granskningshandlingar framställs, planen bedöms kunna skickas ut för granskning under hösten/vintern 2021.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021