Råcksta 2:1, "Industriområde"

Ett arbete med att ta fram en detaljplan för Råcksta 2:1 "Industriområde" i Åker styckebruk pågår.

Planområdets läge:

Området är beläget mellan väg 915 och E20. Området är avgränsat i söder mot Råcksta å och Hagberget.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanearbetet är att utveckla delen Norra Råcksta och möjliggöra verksamhetsmark för huvudsakligen lager och logistik.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Planarbetet sker genom utökat planförfarande (enligt PBL 2010:200).

Senaste information

Projektet är i en utredningsfas, därefter ska samrådshandlingar tas fram och detaljplanen bedöms kunna skickas ut för samråd under vintern 2021.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021