Råcksta 2:1 med flera, ”Brobyholm”

Förslag till detaljplan för Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”, Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun.

Planens läge:

Planområdet omfattas av fastigheten Råcksta 2:1 m.fl. och angränsar i norr till Krutbruket och dess verksamhetsområde, i väster av Råckstaån, i öster av Kvarnbergavägen och i söder av ett skogs- och rekreationsområde.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Förslaget möjliggör därtill en ny gång- och cykelbro över Råcksta å som kopplar samman planområdet med den befintliga tätorten.

Detaljplanearbetets mål är att skapa förutsättningar för funktionella och moderna bostäder som utvecklar Åkers styckebruk i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen och samspelar med de kulturhistoriska miljöerna vid gamla krutbruket.

Planskede: Granskning

Granskningsperioden pågick mellan 2020-02-24 och 2020-03-27.
Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Den som inte framförde sina synpunkter under granskningstiden kan ha förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020