Råcksta 2:1 med flera, ”Brobyholm”

Förslag till detaljplan för Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”, Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun.

Planens läge:

Planområdet omfattas av fastigheten Råcksta 2:1 m.fl. och angränsar i norr till Krutbruket och dess verksamhetsområde.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 400-500 bostäder, förskola, någon form av besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk.

Planskede: Samråd

Samråd av förslag till detaljplan för Råcksta 2:1 m.fl., "Brobyholm",
Åkers styckebruk, Strängnäs kommun

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcenter i kommunhuset i Strängnäs och biblioteket i Åkers styckebruk.

Samrådsperioden pågår från 2019-04-12 till 2019-05-10.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

alternativt med e-post till: 
miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se eller msn@strangnas.se

Eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering:

OBS! Ange diarienummer MSN/2019:253

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2019-05-10.

Öppet Hus

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett Öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Ingen föranmälan, kom och gå som du vill.

Tid: Måndag 29 April 2019 kl 17.00 – 18.30

Plats: Biblioteket i Åkers styckebruk, Skolvägen 1, Åkers styckebruk

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Bygga, bo och miljö