Råcksta 2:1 med flera, ”Brobyholm”

Förslag till detaljplan för Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”, Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun.

Planens läge:

Planområdet omfattas av fastigheten Råcksta 2:1 m.fl. och angränsar i norr till Krutbruket och dess verksamhetsområde, i väster av Råckstaån, i öster av Kvarnbergavägen och i söder av ett skogs- och rekreationsområde.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Förslaget möjliggör därtill en ny gång- och cykelbro över Råcksta å som kopplar samman planområdet med den befintliga tätorten.

Detaljplanearbetets mål är att skapa förutsättningar för funktionella och moderna bostäder som utvecklar Åkers styckebruk i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen och samspelar med de kulturhistoriska miljöerna vid gamla krutbruket.

Planskede: Granskning

Granskning av förslag till detaljplan för Råcksta 2:1 m.fl., "Brobyholm",
Åkers styckebruk, Strängnäs kommun

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcenter i kommunhuset i Strängnäs och biblioteket i Åkers styckebruk.

Granskningsperioden pågår från 2020-02-24 till 2020-03-27.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

alternativt med e-post till: 
miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se eller msn@strangnas.se

Eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering:

OBS! Ange diarienummer MSN/2019:253

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2020-03-27.

Öppet Hus

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett Öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget och ställa frågor.

Ingen föranmälan, kom och gå som du vill.

Tid: Måndag 9 Mars 2020 kl 17.00 – 18.30

Plats: Biblioteket i Åkers styckebruk, Skolvägen 1, Åkers styckebruk

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2020
Bygga, bo och miljö