Byringe 7:41, ”Merlänna äng”

Detaljplaneförslag för fastigheten Byringe 7:41, ”Merlänna äng”, Länna.

Planområdets läge:

Fastigheten är belägen i Länna.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Byringe 7:41, söder om Merlänna samhälle, möjliggöra bebyggelse med cirka 40 nya byggrätter för villabebyggelse, samt ett område för radhus och/eller flerbostadshus.

Planskede: Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-28, § 76 att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan Byringe 7:41, del av, ”Merlänna äng”, Merlänna, Strängnäs kommun.

Den fortsatta hanteringen av ärendet beräknas vara följande:

2019-10-30
Kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplaneförslaget.

2019-11-25
Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta
detaljplaneförslaget.

Observera att ovanstående tider är preliminära och kan komma att ändras.

Handlingar:

Kontakt

Bygga, bo och miljö