Byringe 7:41, ”Merlänna äng”

Detaljplaneförslag för fastigheten Byringe 7:41, ”Merlänna äng”, Länna.

Planområdets läge:

Fastigheten är belägen i Länna.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Byringe 7:41, söder om Merlänna samhälle, möjliggöra bebyggelse med cirka 40 nya byggrätter för villabebyggelse, samt ett område för radhus och/eller flerbostadshus.

Planskede: Gällande

Detaljplanen vann laga kraft 2020-06-24.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020