Byringe 7:41, ”Merlänna äng”

Detaljplaneförslag för fastigheten Byringe 7:41, ”Merlänna äng”, Länna.

Planområdets läge:

Fastigheten är belägen i Länna.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Byringe 7:41, söder om Merlänna samhälle, möjliggöra bebyggelse med cirka 40 nya byggrätter för villabebyggelse, samt ett område för radhus och/eller flerbostadshus.

Planskede: Antagande

Den 28 oktober 2019 antogs planförslaget av Kommunfullmäktige.

Om inga överklaganden inkommer senast den 26 november 2019 så vinner detaljplanen laga kraft den 27 november 2019.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2019
Bygga, bo och miljö