Gripsholms backar, Mariefred

Ett förslag till detaljplan för Gripsholms backar tas nu fram.

Planområdets läge:

Planområdet är beläget väster om blåbärsskogen intill Skogsborg/Slottsbrinken. Planområdet innehåller utöver mark för kommande bebyggelse ett reservat för framtida vägangöring till väg 223 (Stallarholmsvägen). Området i sin helhet används idag huvudsakligen av golfklubben.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet.
Området är en del av den strategiska utvecklingen mellan Mariefred och Läggesta. Planarbetet sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede:

Planområdet har tidigare varit föremål för detaljplanering, med samma syfte som detta förslag. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 2018-03-26.
Mark – och miljödomstolen upphävde dock Strängnäs kommuns beslut, varför förslaget nu prövas på nytt. Genomförandefrågorna, som låg till grund för domstolens upphävande av den tidigare antagna planen har setts över och hanterats, för övrigt har inget ändrats avsevärt.

Förslaget var ute för samråd 2020-04-17 till 2020-05-08. En sammanställning över inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse nedan.

Förslaget var ute för granskning 2022-03-28 till 2022-04-18, nu sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2022