Gripsholms backar

Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår, du kan läsa mer om förslaget och se en plankarta under punkten handlingar nedan.

Planområdets läge:

Planområdet är beläget väster om blåbärsskogen intill Skogsborg/Slottsbrinken. Planområdet innehåller utöver mark för kommande bebyggelse ett reservat för framtida vägangöring till väg 223 (Stallarholmsvägen). Området i sin helhet används idag huvudsakligen av golfklubben.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet.
Området är en del av den strategiska utvecklingen mellan Mariefred och Läggesta.

Planskede: Samråd

Planområdet har tidigare varit föremål för detaljplanering, med samma syfte som detta förslag. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 2018-03-26.
Mark – och miljödomstolen upphävde dock Strängnäs kommuns beslut, varför förslaget nu prövas på nytt. Genomförandefrågorna, som låg till grund för domstolens upphävande av den tidigare antagna planen har setts över och hanterats, för övrigt har inget ändrats avsevärt.

Samrådsperioden pågick från 2020-04-17 till 2020-05-08.
Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Senaste information

Granskningshandlingar håller på att framställas och planen bedöms kunna skickas ut för granskning under hösten/vintern 2021.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021