Gripsholms backar

Detaljplaneförslag för fastigheten Gripsholm 4:121, del av, med flera, "Gripsholms backar", Mariefred, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Planområdet är beläget väster om blåbärsskogen intill Skogsborg/Slottsbrinken. Planområdet innehåller utöver mark för kommande bebyggelse ett reservat för framtida vägangöring till väg 223 (Stallarholmsvägen). Området i sin helhet används idag huvudsakligen av golfklubben.

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse och verksamheter samt att möjliggöra en ny alternativ placering av golfklubbens anläggningar inklusive övernattningsmöjligheter. Totalt möjliggörs bostadsbebyggelse för cirka 300 hushåll. Allmänhetens tillgänglighet säkerställs med gator, gång- och cykelvägar samt torgytor.

Planskede:

Antagande
Överklagad. Ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

Handlingar:

Kontakt

Bygga, bo och miljö