Mariefred 2:33 med flera, del av, ”Gamla Vattenverket”

Ett förslag till detaljplan för Mariefred 2:33 med flera, del av, ”Gamla Vattenverket” i Mariefred, Strängnäs kommun tas nu fram.

Planens läge:

Planområdet angränsar till gamla Mariefred i väster och Tredje backe i öster. Söder om planområdet ligger Mälaren.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra ny markanvändning av den gamla vattenverkstomten, skapa förutsättningar för en trygg förbindelse mellan områden i staden samt skydda de områden inom planen som har särskilda natur- och rekreationsvärden.

Planskede:

Detaljplanen var ute för samråd mellan 2021-06-04 och 2021-08-06. Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Samhällsbyggnadskontoret bjöd även in till ett digitalt öppet hus där intresserade fick ta del av förslaget och ställa frågor.

Nu sammanställs synpunkterna och dessa ställs senare
ut tillsammans med granskningshandlingarna. Om det finns skäl
ändras detaljplaneförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. I
samrådsredogörelsen ges också förklaring till varför vissa synpunkter
inte beaktas.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2021