Slottsbrinken 1:49

Förslag till detaljplan Slottsbrinken 1:49, Mariefred.

Planområdets läge:

Planområdet är beläget i Mariefred en kilometer nordväst om centrum i området Slottsbrinken.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra för 3-4 byggrätter för bostadsbebyggelse på fastigheten Slottsbrinken 1:49.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.
Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020