Slottsbrinken 1:49 och del av Slottsbrinken 1:1 "Alphyddan"

Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår, du kan läsa mer om förslaget och se en plankarta under punkten handlingar nedan.

Planområdets läge:

Planområdet är beläget i Mariefred en kilometer nordväst om centrum i området Slottsbrinken.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra för 3-4 byggrätter med användningen bostadsbebyggelse på fastigheten Slottsbrinken 1:49. Planen möjliggör även för allmännyttiga underjordiska ledningar, dagvattenhantering och en möjlighet att utöka fastigheten västerut genom förvärv av del av Slottsbrinken 1:1 inom det angivna planområdet.

Planskede:

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2021-01-15 till 2021-02-05. Samrådsredogörelse finns under handlingar nedan.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2021-04-16 till 2021-04-30. Nu sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 maj 2021