Tredje Backe etapp 2

Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår, du kan läsa mer om förslaget och se en plankarta under punkten handlingar nedan.

Planområdets läge:

Planområdet är beläget i Östra delen av Mariefred mellan Andra Backe och Mariehov gränsande mot Ärnäsvägen i norr och Tredje Backe etapp 1 i söder.

Planens syfte:

Syftet är att genom trädgårdsstadens idéer möjliggöra nya bostäder i form av friliggande villor, radhus och flerfamiljshus samt förskola alternativt bostäder i de västra kvarteren. Ny gång- och cykelväg ska knyta området till staden.

Planskede: Samråd

Planen var ute på samråd 2010-11-19 till 2010-12-17.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2021