Ändring av huvudmannaskap för viss allmän plats, vägar förvaltade av Stallarholmens vägförening

Stallarholmen

Stallarholmens vägar har under många år tagits omhand av Stallarholmens vägförening, föreningen ska upplösas och har inkommit med en ansökan om ändring av detaljplan. En ny detaljplan måste tas fram för att kommunen ska kunna överta skötseln av dessa vägar.

Planområdets läge

Ändringen av huvudmannaskapet för vägar tillhörande Stallarholmens vägförening berör vägar i centrala Stallarholmen.

Planens syfte

Syftet med detaljplanearbetet är att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt för anläggningar, vägar, tillhörande Stallarholmens vägförening. Detta för att kommunen ska kunna överta skötseln av dessa vägar i Stallarholmen.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Planskede:

Detaljplanen var ute på samråd 2022-11-09-2022-11-29. I samband med samrådet bjöd kommunen in till två informationsträffar i Stallarholmsskolan. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Från vecka 44 till våren 2024 mäter vi in fastighetsgränser i centrala Stallarholmen.

Du som bor i Stallarholmen kommer från och med vecka 44 kunna se kommunens kart- och mättekniker röra sig i området och mäta på vissa privata fastigheter. Det här är ett steg i arbetet för att kunna överta drift och skötsel av vägarna. Fastigheterna behöver mätas in för att få korrekta gränser i den nya detaljplanen.

Handlingar:

Vad innebär ändringen? Läs svaret på några vanliga frågor:

Stallarholmens vägförening har bett Strängnäs kommun att ta över drift och skötsel av vägarna i centrala Stallarholmen. Behovet har uppstått då föreningen under de senaste åren haft svårt att rekrytera styrelsemedlemmar och nu planerar att upplösas.

En förutsättning för det är att detaljplanerna i Stallarholmen ses över och att huvudmannaskap ändras från (enskilt huvudmannaskap) Stallarholmens vägförening till (kommunalt huvudmannaskap) Strängnäs kommun.

Om vår preliminära tidsplan håller kommer den nya detaljplanen vara klar under sommaren 2024 och därefter kan kommunen börja förbereda för att ta över vägarna.

Några medlemmar kommer bli av med sitt ägande av vägfastigheterna och föreningen kommer inte längre behöva se till att ansvara för vägarnas drift och underhåll. Annars kommer ingen direkt skillnad att ske för de flesta av medlemmarna.

Inte vad som planeras eller möjliggörs i planändringarna.

Inte vad som planeras i planändringarna.

Nej.

Förändringen innebär att Strängnäs kommun tar över driften och skötseln av vägarna. Detaljer kring hur driften ska skötas regleras inte i planarbetet så därför kan vi tyvärr inte svara på den frågan i detta skede. Arbetet för hur driften ska skötas är ännu inte färdigställd.

Kommunen betalade tidigare en summa till vägföreningen för drift och underhåll. Summan kommer nu att bli lite högre när kommunen själva ska utföra arbetet med skötseln. Därför kommer den här ändringen att kosta skattebetalarna lite mer än tidigare. Den exakta summan är i dagsläget inte fastställd.

Att vara huvudman innebär att vara ansvarig för skötsel och underhåll. När det är en enskild huvudman är det exempelvis en gemensamhetsanläggning med tillhörande förening eller privatperson/fastighetsägare som har ansvaret. Kommunalt huvudmannaskap betyder att kommunen har ansvar för att sköta platsen eller vägarna.

Nej

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område. Denna karta är juridiskt bindande och måste därför följas. Idag står det i detaljplanerna i Stallarholmen att det är enskilt huvudmannaskap (inte kommunen) som har ansvaret för aktuella vägar. Därför behöver planerna ändras.

Nej, det kommer inte att ses över i detta projekt. Kommunen anser att den ändringen måste göras i ett annat planärende då hela planprocessen skulle försenas. Vår ambition är att det här arbetet ska ske så skyndsamt som möjligt enligt Stallarholmens vägförenings önskemål. Gällande markintrånget i Sundby strand så pågår ett parallellt arbete med att utreda frågan hos Mark- och exploateringsenheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2024