Toresunds-Sundby 1:27 "Före detta KF-COOP"

Detaljplaneförslag för fastigheten Toresunds-Sundby 1:27 "före detta KF -COOP" i Stallarholmen, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Planområdet ligger i Stallarholmens centrala del omkring 400 meter söder om brofästet. Det gränsar i öst mot Brogatan och villabebyggelse. I väst inkluderar det Rosendalsvägen och mot söder ligger det an mot kedjehus. Marken inom planområdet är exploaterad och har varit ianspråktagen för handelsverksamhet sedan länge – gamla konsum (COOP) ligger på platsen för aktuellt planområde. Marken har även utnyttjats som parkeringsplats för denna men används nu som återvinningsstation.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra trygghetsboende eller seniorbostäder i form av flerbostadshus i två våningar med marklägenheter.

Planskede: Granskning

Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens kontaktcenter i Strängnäs och biblioteket i Stallarholmen.

Granskningsperioden pågår från 2019-10-04 till 2019-11-01.

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

alternativt med e-post till: msn@strangnas.se

Eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering som du hittar här på sidan.

Ange diarienummer MSN/2019:77.

Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2019-11-01.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår webbplats i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till t.ex. berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in din synpunkt registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats: www.strangnas.se/gdpr-detaljplaner

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Bygga, bo och miljö