Toresunds-Sundby 1:27 "Före detta KF-COOP"

Detaljplaneförslag för fastigheten Toresunds-Sundby 1:27 "före detta KF -COOP" i Stallarholmen, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Planområdet ligger i Stallarholmens centrala del omkring 400 meter söder om brofästet. Det gränsar i öst mot Brogatan och villabebyggelse. I väst inkluderar det Rosendalsvägen och mot söder ligger det an mot kedjehus. Marken inom planområdet är exploaterad och har varit ianspråktagen för handelsverksamhet sedan länge – gamla konsum (COOP) ligger på platsen för aktuellt planområde. Marken har även utnyttjats som parkeringsplats för denna men används nu som återvinningsstation.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra trygghetsboende eller seniorbostäder i form av flerbostadshus i två våningar med marklägenheter.

Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede: Antagande

Den 28 januari 2020 antogs planförslaget av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Om inga överklaganden inkommer senast den 27 februari 2020 så vinner detaljplanen laga kraft den 28 februari 2020.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Bygga, bo och miljö