Vannesta 1:27 med flera, ”Gula Industrihuset”

Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår, du kan läsa mer om förslaget och se en plankarta under punkten handlingar nedan.

Planområdets läge:

Planområdet ligger i Stallarholmen, öster om Brogatan och ca 500 meter söder om Stallarholmsbron. Området omfattar fastigheterna Vannesta 1:11, Vannesta 1:27 och 1:32.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig markanvändning men även att skapa möjligheter för tillkommande bebyggelse. Markanvändningen ska syfta till att möjliggöra en flexibel användning som både tolererar verksamheter av centrumkaraktär och bostäder.

Planskede:

Detaljplanen var ute på samråd 2017-03-27 till 2017-04-18. En samrådsredogörelse finns under handlingar nedan.

Detaljplanen var ute på granskning 2017-12-21 till 2018-01-25.

Utredningar inför fortsatt arbete med detaljplanen har skett och planen skickades ut på ny granskning 2021-08-20 till 2021-09-20. Ytterligare utredningar pågår och planen kommer att skickas ut på ännu en granskning innan den kan gå upp för antagande.

Planen handläggs enligt utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2024