Vannesta 1:27 med flera, "Gula Industrihuset"

Detaljplaneförslag för fastigheten Vannesta 1:27 m.fl. i Stallarholmen, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Planområdet ligger i Stallarholmen, öster om Brogatan. Området omfattar fastigheterna Vannesta 1:11, Vannesta 1:27 och 1:32.

Planens syfte:

Förslaget syftar till att göra befintlig markanvändning vid industrihuset planenlig samt prova möjligheten till kompletteringsbebyggelse med verksamheter och bostäder. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet ska säkerställas i detaljplanen.

Planskede: Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-13 att skicka ut detaljplaneförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning på granskning.

Planhandlingar är under granskningsperioden 21/12-2017 - 25/1 2018 tillgängliga på medborgarkontoret i Strängnäs och biblioteket i Stallarholmen.

Granskningsperioden pågår från 2017-12-21 till 2018-01-25. Under denna period finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligen, senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig. Som sakägare måste du ange fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post. Synpunkterna sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etcetera.

Granskningsutlåtandet kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår hemsida i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
645 80 Strängnäs

Alternativt via e-post: msn@strangnas.se

OBS! Ange diarienummer SBN/2015:340 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-01-25.

Handlingar:

Kontakt

Bygga, bo och miljö