Vannesta 1:27 med flera, ”Gula Industrihuset”

Detaljplaneförslag för fastigheten Vannesta 1:27 m.fl. i Stallarholmen, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Planområdet ligger i Stallarholmen, öster om Brogatan. Området omfattar fastigheterna Vannesta 1:11, Vannesta 1:27 och 1:32.

Planens syfte:

Förslaget syftar till att göra befintlig markanvändning vid industrihuset planenlig samt prova möjligheten till kompletteringsbebyggelse med verksamheter och bostäder. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet ska säkerställas i detaljplanen.

Planskede: Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-13 att skicka ut detaljplaneförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning på granskning.

Granskningsperioden pågick från 2017-12-21 till 2018-01-25.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020