Eldsund 6:16, del av, etapp 3 söder, ”Eldsundsviken”

Ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, etapp 3 söder, ”Eldsundsviken” i Strängnäs pågår.

Planens läge:

Planområdet ligger omkring 1,5 km nordväst om Strängnäs stadskärna, direkt väster om kasernområdet (före detta P10). Planområdet är beläget på båda sidor om Eldsundsviken. I nordöst ingår intilliggande vattenområde.

Planens syfte:

Projektets övergripande mål är att skapa planmässiga förutsättningar för en ny stadsdelskärna invid Eldsundsviken. Detaljplanearbetet ska möjliggöra en utveckling av området till en tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och service samt nya allmänna platser och gator. Planområdet utgör en etapp av stadsutvecklingsområdet Norra staden.

Planskede:

Detaljplanen var ute för samråd 2021-04-09 till 2021-04-30.

Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Samhällsbyggnadskontoret bjöd även in till ett digitalt öppet hus där intresserade fick ta del av förslaget och ställa frågor.

Nu sammanställs synpunkterna och dessa ställs senare
ut tillsammans med granskningshandlingarna. Om det finns skäl
ändras detaljplaneförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. I
samrådsredogörelsen ges också förklaring till varför vissa synpunkter
inte beaktas.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021