Eldsund 6:16, del av, etapp 3 söder, ”Eldsundsviken”

Ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, etapp 3 söder, ”Eldsundsviken” i Strängnäs pågår.

DETALJPLANEN ÄR UTE FÖR SAMRÅD

Detaljplanen är ute för samråd mellan 2021-04-09 och 2021-04-30
Ange diarienummer MSN/2019:583

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2021-04-30

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp ovan).

Planförslaget finns även tillgängligt på kontaktcenter i kommunhuset och på biblioteket i Strängnäs.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Efter samrådstiden sammanställs och kommenteras alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Digitalt Öppet hus

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett digitalt Öppet hus via Microsoft Teams där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Föranmälan sker senast 23 april till erika.svensson@strangnas.se (för att vi ska kunna få en uppfattning om hur många som vill delta och för att kunna skicka ut en länk till mötet).

Tid: Tisdag den 27 april kl 17.30-19.00

Plats: Din dator/smarta telefon via Microsoft Teams
(Du behöver inte ha ett konto för att delta i mötet)

Planens läge:

Planområdet ligger omkring 1,5 km nordväst om Strängnäs stadskärna, direkt väster om kasernområdet (före detta P10). Planområdet är beläget på båda sidor om Eldsundsviken. I nordöst ingår intilliggande vattenområde.

Planens syfte:

Projektets övergripande mål är att skapa planmässiga förutsättningar för en ny stadsdelskärna invid Eldsundsviken. Detaljplanearbetet ska möjliggöra en utveckling av området till en tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och service samt nya allmänna platser och gator. Planområdet utgör en etapp av stadsutvecklingsområdet Norra staden.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021