Eldsund 6:16, del av, etapp 3 söder, ”Eldsundsviken”

Förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, etapp 3 söder, ”Eldsundsviken” i Strängnäs.

Planens läge:

Planområdet ligger omkring 1,5 km nordväst om Strängnäs stadskärna, direkt väster om kasernområdet (f.d. P10). Planområdet är beläget på båda sidor om Eldsundsviken. I nordöst ingår intilliggande vattenområde.

Planens syfte:

Projektets övergripande mål är att skapa planmässiga förutsättningar för en ny stadsdelskärna invid Eldsundsviken. Detaljplanearbetet ska möjliggöra en utveckling av området till en tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och service samt nya allmänna platser och gator. Planområdet utgör en etapp av stadsutvecklingsområdet Norra staden.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020