Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken”

Förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken” i Strängnäs.

Planens läge:

Planområdet ligger söder om riksväg 55 och Strängnäsbron. Området ligger cirka 3 km norr om Strängnäs stadskärna och omfattar mark som tidigare tillhört P10 regementsområdet.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för verksamheter, lager, kontor och detaljhandel utom handel med livsmedel. Detaljplanen ska möjliggöra marin service samt småbåtshamn med kajer, båtvarv, terminalbyggnader m.m.

Planförslaget är en del av planprogrammet Norra Staden, 1.a etappen: www.strangnas.se/Program-Norra-Staden

Planen handläggs enligt utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.

Planskede: Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-25, § 20 att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken”, Strängnäs, Strängnäs kommun.

Den fortsatta hanteringen av ärendet beräknas vara följande:

2020-03-25
Kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplaneförslaget.

2020-04-27
Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta detaljplaneförslaget.

Observera att ovanstående tider är preliminära och kan komma att ändras.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2020
Bygga, bo och miljö