Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken”

Förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken” i Strängnäs.

Planens läge:

Planområdet ligger söder om riksväg 55 och Strängnäsbron. Området ligger cirka 3 km norr om Strängnäs stadskärna och omfattar mark som tidigare tillhört P10 regementsområdet.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för verksamheter, lager, kontor och detaljhandel utom handel med livsmedel. Detaljplanen ska möjliggöra marin service samt småbåtshamn med kajer, båtvarv, terminalbyggnader m.m.

Planförslaget är en del av planprogrammet Norra Staden, 1.a etappen: www.strangnas.se/Program-Norra-Staden

Planskede: Granskning

Planen handläggs enligt utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcentret och biblioteket i Strängnäs.

Granskningsperioden pågår från 2019-05-10 till 2019-06-07.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

alternativt med e- post till: msn@strangnas.se

Eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering

Ange diarienummer MSN/2019:121 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2019-06-07.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.
Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande.
Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etc.

Granskningsutlåtande kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår webbplats i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till t.ex. berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in din synpunkt registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats: www.strangnas.se/gdpr-detaljplaner

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2019
Bygga, bo och miljö