Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken”

Förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken” i Strängnäs.

Planens läge:

Planområdet ligger söder om riksväg 55 och Strängnäsbron. Området ligger cirka 3 km norr om Strängnäs stadskärna och omfattar mark som tidigare tillhört P10 regementsområdet.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för verksamheter, lager, kontor och detaljhandel utom handel med livsmedel. Detaljplanen ska möjliggöra marin service samt småbåtshamn med kajer, båtvarv, terminalbyggnader m.m.

Planförslaget är en del av planprogrammet Norra Staden, 1.a etappen: www.strangnas.se/Program-Norra-Staden

Planen handläggs enligt utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.

Planskede: Laga kraft

Den 27 april 2020 antogs planförslaget av Kommunfullmäktige och detaljplanen vann laga kraft den 27 maj 2020. Arkivering pågår.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2020
Bygga, bo och miljö