Fräsaren 4

Förslag till detaljplan Fräsaren 4, Strängnäs.

Planområdets läge:

Berört planområde är lokaliserat i Storängens verksamhetsområde längs Kilenvägen i Strängnäs stad, (f.d. Hemglass).

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.
Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019