Gorsinge 1:20 m.fl., Biskopskvarn

Just nu pågår ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för Gorsinge 1:20 med flera, Biskopskvarn i Strängnäs.

Planens läge:

Vid Biskopskvarns trafikplats, söder om Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan, ändringen består i att möjliggöra för en annan vägdragning, öka byggnadshöjden och öka utnyttjandegraden. Ändringen av befintlig detaljplan är ett led i att anpassa planen efter näringslivets rådande behov. Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede:

Planförslaget var utställt för samråd 2021-06-11 till 2021-07-06. Nu sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Senaste information

Inkomna synpunkter behandlas och utredningar tas fram. Planen bedöms kunna skickas ut för granskning under vintern 2021/första kvartalet 2022.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021