Järnsparven 1

Detaljplan för Järnsparven 1 i Strängnäs stad ligger nu ute för granskning, synpunkter kan lämnas nedan.

Planskede: Granskning

Planförslaget finns utställt för granskning på kontaktcenter i kommunhuset i Strängnäs.

Granskningsperioden pågår mellan 2020-11-20 – 2020-12-11

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter kan lämnas digitalt via den gula knappen ovan eller postalt till:

Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs, alternativt med e-post till: msn@strangnas.se

Ange diarienummer MSN/2019:1904 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2020-12-11. De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut om någon begär det.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av:

Victoria Jacobsson
Planarkitekt
Telefon: 0152-292 57
E-post: victoria.jacobsson@strangnas.se

Planens läge:

Planområdet angränsar till vårdcentralen i nordlig riktning och Kråkberget i öst.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus samt centrumverksamheter i bottenvåningen. I anslutning till Finningevägen möjliggör planen för ett mindre torg. Planen syftar även till att skydda träd med bevarandevärde inom planområdet. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget ställdes ut för samråd och det ordnades ett digitalt öppet hus under samrådstiden. Samrådsperioden pågick från 2020-07-24 till 2020-09-04.

Granskningshandlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2020