Järnsparven 1

Förslag till detaljplan för Järnsparven 1 i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet angränsar till vårdcentralen i nordlig riktning och Kråkberget i öst.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.

Planskede: Samråd

Planförslaget ställdes ut för samråd och det ordnades ett digitalt öppet hus under samrådstiden. Samrådsperioden pågick från 2020-07-24 till 2020-09-04.

Efter samrådstiden sammanställs synpunkterna. Dessa ställs senare
ut tillsammans med granskningshandlingarna. Om det finns skäl
ändras detaljplaneförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. I
samrådsredogörelsen ges också förklaring till varför vissa synpunkter
inte beaktas.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2020