Järnsparven 1

Just nu arbetas det fram en ny detaljplan för Järnsparven 1 i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet angränsar till vårdcentralen i nordlig riktning och Kråkberget i öst.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus samt centrumverksamheter i bottenvåningen. I anslutning till Finningevägen möjliggör planen för ett mindre torg. Planen syftar även till att skydda träd med bevarandevärde inom planområdet. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget ställdes ut för samråd och det ordnades ett digitalt öppet hus under samrådstiden. Samrådsperioden pågick från 2020-07-24 till 2020-09-04.

Planskede: Granskning

Planförslaget fanns utställt för granskning på kontaktcenter i kommunhuset i Strängnäs.

Granskningsperioden pågick mellan 2020-11-20 – 2020-12-11

Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Nu bearbetar planarkitekten de inkomna synpunkterna.

Granskningshandlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2020