Järpen 1 med flera

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för fastigheten Järpen 1 med flera i Strängnäs.

DETALJPLANEN ÄR UTE FÖR GRANSKNING

Detaljplaneförslaget är ute för granskning mellan 6/4 och 30/4.
Ange diarienummer 2019:519

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2021-04-30.

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på kontaktcenter i kommunhuset och på biblioteket i Strängnäs.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp ovan).

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Planområdets läge:

Planområdet ligger i närheten av Strängnäs vårdcentral och polishuset. En del av området omfattar en obebyggd del av fastigheten Strängnäs 3:1. Området ligger centralt, cirka 500 meter söder om resecentrum.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus mellan de befintliga flerbostadshusen, Kilenvägen, Södertäljevägen och Finningevägen. I anslutning till Finningevägen möjliggör planen för ett punkthus med centrumverksamheter i bottenvåningen vid den befintliga centrumverksamheten. Målet med projektet är att möjliggöra cirka 150 nya bostäder. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2017-04-28 till 2017-05-19. Samrådsredogörelse finns under handlingar nedan.

Digitalt Öppet hus

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett digitalt Öppet hus via Microsoft Teams där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Föranmälan sker senast 9 april till david.sundholm@strangnas.se (för att vi ska kunna få en uppfattning om hur många som vill delta och för att kunna skicka ut en länk till mötet).

Tid: tisdag den 13 april kl 17.00-18.30

Plats: digitalt via Microsoft Teams
(Du behöver inte ha ett konto för att delta i mötet)

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2021