Järpen 1 med flera

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för fastigheten Järpen 1 med flera i Strängnäs.

Planområdets läge:

Planområdet ligger i närheten av Strängnäs vårdcentral och polishuset. En del av området omfattar en obebyggd del av fastigheten Strängnäs 3:1. Området ligger centralt, cirka 500 meter söder om resecentrum.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus mellan de befintliga flerbostadshusen, Kilenvägen, Södertäljevägen och Finningevägen. I anslutning till Finningevägen möjliggör planen för ett punkthus med centrumverksamheter i bottenvåningen vid den befintliga centrumverksamheten. Målet med projektet är att möjliggöra cirka 150 nya bostäder. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede:

Planförslaget var utställt för samråd 2017-04-28 till 2017-05-19. En samrådsredogörelse finns under handlingar nedan.

Planförslaget var utställt för granskning 2021-04-06 till 2021-04-30. Nu sammanställs de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

Senaste information

Just nu bearbetas synpunkterna och antagandehandlingarna framställs, detaljplanen bedöms kunna gå upp för antagande under hösten 2021.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021