Järpen 1 med flera

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för fastigheten Järpen 1 med flera i Strängnäs.

Planområdets läge:

Planområdet ligger i närheten av Strängnäs vårdcentral och polishuset. En del av området omfattar en obebyggd del av fastigheten Strängnäs 3:1. Området ligger centralt, cirka 500 meter söder om resecentrum.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus mellan de befintliga flerbostadshusen, Kilenvägen, Södertäljevägen och Finningevägen. I anslutning till Finningevägen möjliggör planen för ett punkthus med centrumverksamheter i bottenvåningen vid den befintliga centrumverksamheten. Målet med projektet är att möjliggöra cirka 150 nya bostäder. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede:

Planförslaget var utställt på samråd 2017-04-28 till 2017-05-19. En samrådsredogörelse finns under handlingar nedan.

Planförslaget var utställt på granskning 2021-04-06 till 2021-04-30. Nu sammanställs de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

Senaste information

Synpunkter från granskningen har bearbetats och antagandehandlingar tas fram, innan ett antagande kan föreslås för nämnden ska ett exploateringsavtal godkännas. När det är klart läggs detaljplaneförslaget fram för nämnden med förslag om ett antagande.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2024