Kemisten 1, Strängnäs

En ändring av aktuella bestämmelser över prickmark, ledningsgata och befinliga byggnader för Kemisten 1 pågår.

Planområdets läge:

Berört planområde är lokaliserat i Storängens verksamhetsområde.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra läkemedelindustrins utveckling inom området genom ändrade bestämmelser vad avser prickmark, ledningsgata och befintliga byggnader.

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.
Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2021