Malmby 3:12, med flera, "Malmgårdsslätten"

Ett förslag till en ny detaljplan över Malmgårdsslätten ska tas fram.

Planens läge:

Planområdet är beläget cirka 5 kilometer sydöst om Strängnäs stad, vid väg 900. 

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder inom fastigheten Malmby 3:11, 3:12 och 4:10. Planen avser att möjliggöra bebyggelse i form av friliggande villor samt kedjehus/radhus. Planen syftar även till att binda samman den norra och södra delen av Malmby. I samband med detaljplaneprocessen prövas antalet bostäder inom området.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Senast information

Just nu inväntas alla utredningar samtidigt som ett planförslag tas fram.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2023