Malmby 3:12, med flera, Malmgårdsslätten

Ett arbete med att ta fram förslag till en ny detaljplan för Malmgårdsslätten pågår.

Planens läge:

Planområdet är beläget cirka 5 kilometer sydöst om Strängnäs stad, vid väg 900. 

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder inom fastigheten Malmby 3:11, 3:12. Planen avser att möjliggöra cirka 65 bostäder i form av småhus. Planen syftar även till att binda samman den norra och södra delen av Malmby och skapa en mer "by-känsla" inom området.

Planskede: Samråd

Förslaget var ute på samråd från 2023-12-18 till 2024-01-14. Under samrådstiden hölls ett öppet hus på Megs kök & trevligt vid Malmbyhus där intresserade kunde träffa planhandläggare samt ta del av förslaget. De synpunkter som inkommit under samrådstiden kommer att redovisas i en samrådsredogörelse under granskningsskedet.

Samråd

Samrådshandlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024