Malmby 3:12, med flera, "Malmgårdsslätten"

Ett förslag till en ny detaljplan över Malmgårdsslätten ska tas fram.

Planens läge:

Planområdet är beläget cirka 5 kilometer sydöst om Strängnäs stad, vid väg 900. 

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder inom fastigheten Malmby 3:11, 3:12 och 4:10. Planen avser att möjliggöra bebyggelse i form av friliggande villor samt kedjehus/radhus.

Antalet bostäder behöver prövas i detaljplaneprocessen, för området är det aktuellt med en låg förtätningsgrad i enlighet med kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplanen för Strängnäs stad - Härad. Planområdet syftar även till att binda samman den norra och södra delen av Malmby.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Senast information

Just nu inväntar vi svar på utredningar som gjorts för fastigheterna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021