Södra stadsskogen

Detaljplanen för "Södra Stadsskogen" är nu inför antagande

Planskede: Inför antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-29, § 136 att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan Strängnäs 2:1 med flera, del av, "Södra Stadsskogen", Strängnäs, Strängnäs kommun.

Den fortsatta hanteringen av ärendet beräknas vara följande:

2020-10-28 Kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplaneförslaget.

2020-11-23 Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta detaljplaneförslaget.

Observera att ovanstående tider är preliminära och kan komma att ändras.

Senare i detaljplaneprocessen kommer de berörda, som har kvarstående, ej tillgodosedda synpunkter att underrättas om beslut gällande antagande och med besvärshänvisning.

Planområdets läge:

Planområdet ligger relativt centralt i Strängnäs stad, cirka en kilometer fågelvägen från resecentrum. Det aktuella området följer framförallt den tidigare ledningsgatan söder om Västportsleden och innefattar också själva vägen. I söder angränsar planområdet mot bland annat kvarteren Lokatten och Mården. I väster löper plangränsen längs Kantarellstigens förlängning upp emot Västerportsleden och utgör gräns mot Stadsskogen. I öster möter plangränsen Tryffelstråket. I öster innefattas också fastigheten Rördrommen 1 norr om Västerportsleden.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, viss mån av centrumverksamhet samt anslutningar för att koppla samman två idag skilda enklaver av Strängnäs stad. Det finns ett kommunalt behov av särskilt boende för äldre och därför planläggs en del av planområdet för att tillgodose behovet. Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse som ska utgöra ett väl avvägt möte med befintlig bebyggelse i söder. Dessutom finns det ett behov av förskoleplatser i kommunen och därför planläggs en förskola inom detaljplanen. Planarbetet syftar även till att förbättra tillgängligheten till naturområdet i väst samt förstärka gång- och cykelrörligheten genom området.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2020