Södra stadsskogen

Detaljplaneförslag för fastigheten Strängnäs 2:1, del av, med flera, Södra stadsskogen, Strängnäs stad, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Planområdet ligger relativt centralt i Strängnäs stad, cirka en kilometer fågelvägen från resecentrum. Det aktuella området följer framförallt den tidigare ledningsgatan söder om Västportsleden och innefattar också själva vägen. I söder angränsar planområdet mot bland annat kvarteren Lokatten och Mården. I väster löper plangränsen längs Kantarellstigens förlängning upp emot Västerportsleden och utgör gräns mot Stadsskogen. I öster möter plangränsen Tryffelstråket. I öster innefattas också fastigheten Rördrommen 1 norr om Västerportsleden.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, viss mån av centrumverksamhet samt anslutningar för att koppla samman två idag skilda enklaver av Strängnäs stad. Det finns ett kommunalt behov av särskilt boende för äldre och därför planläggs en del av planområdet för att tillgodose behovet. Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse som ska utgöra ett väl avvägt möte med befintlig bebyggelse i söder. Dessutom finns det ett behov av förskoleplatser i kommunen och därför planläggs en förskola inom detaljplanen. Planarbetet syftar även till att förbättra tillgängligheten till naturområdet i väst samt förstärka gång- och cykelrörligheten genom området.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Planskede: Granskning

Granskningsperioden pågick från 2020-06-05 till 2020-06-26.

Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2020