Strängnäs 2:1, del av, "Kvittenvägen"

Ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för att utveckla området Strängnäs 2:1, del av, Kvittenvägen, pågår just nu.

Planområdets läge:

Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.

Planens syfte:

Syftet med planarbetet är att skapa möjligheter för verksamheter och en drivmedelsstation med en total bruttoarea på knappt 7000 kvadratmeter. Planen handläggs enligt standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.

Planskede:

Detaljplanen var ute på samråd tiden 2022-04-25 till 2022-05-16. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bjöd in till ett öppet hus där de intresserade kunde ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor. Nu sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse, synpunkterna presenteras i granskningsskedet.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2024