Strängnäs 2:1, del av, och Upplaget 10, Strängnäs stad

Ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för fastigheterna Strängnäs 2:1, del av, och Upplaget 10 i Strängnäs pågår.

Planens läge:

Planområdet ligger centralt i Strängnäs stad, cirka en kilometer från resecentrum. Det aktuella området ligger utmed Eskilstunavägen. I söder angränsar planområdet bland annat bostadsområdena Tallåsen och Gullringsplan. Till norr och väster om planområdet finns befintliga verksamhetsområden. I öster möter planområdet skolområden och främst de mer centrala bostadsområdena i Strängnäs stad.

Planens syfte:

Det primära syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med flerbostadshus på mark som idag är avsedd för verksamheter och allmän plats. Planen är en del av att omforma stadsentré-funktionen längs Eskilstunavägen.

Utöver huvudsyftet med bostadsbebyggelse skall gestaltning av vägområdet kring Eskilstunavägen ingå, detta innebär till exempel säkerställande av goda gång- och cykelmöjligheter samt föreslå och ge förutsättningar för lämplig växtlighet och belysning. Översyn av hållplatser för kollektivtrafiken utreds. Projektet är en del av kommunens ambitioner att omvandla den upplevda karaktären kring Eskilstunavägens entrésektion från Västerport till Paulinska skolan. Idag domineras denna av verksamheter men bör långsiktigt övergå till mer bostads- och centrummässig karaktär.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Planskede:

Planen var utställd på samråd från 2021-01-29 till 2021-02-26. Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Samhällsbyggnadskontoret bjöd även in till ett digitalt öppet hus där intresserade fick ta del av förslaget och ställa frågor.

Nu sammanställs synpunkterna och dessa ställs senare
ut tillsammans med granskningshandlingarna. Om det finns skäl
ändras detaljplaneförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. I
samrådsredogörelsen ges också förklaring till varför vissa synpunkter
inte beaktas.

Senaste information

Granskningshandlingar tas fram. Planen bedöms kunna skickas ut för granskning under kvartal 3 eller 4 2024.

Handlingar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024