Strängnäs 2:1 med flera, del av Västerport

Förslag till detaljplan för Strängnäs 2:1, del av Västerport i Strängnäs stad.

Planens läge:

Vid Vasavallens idrottsplats i Strängnäs stad

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintligt, intilliggande verksamhetsområde. Konstgräsplanen ianspråktas och flyttas till Larslunda, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från 2007.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Bygga, bo och miljö