Strängnäs 2:1 med flera, del av Västerport

Förslag till detaljplan för Strängnäs 2:1, del av Västerport i Strängnäs stad.

Planens läge:

Vid Vasavallens idrottsplats i Strängnäs stad

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintligt verksamhetsområde vid Vasavallens idrottsplats. Planen avser att skapa förutsättningar för ett nytt teknikcenter som bidrar till en modern stadsdel och en attraktiv entré till Strängnäs stad.

Planskede: Samråd

Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Samrådsperioden pågick från 2019-11-08 till 2019-11-29.

Nu sammanställer handläggaren inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska behandlas.
Planhandlingarna förbereds till nästa skede i planprocessen.

Handlingar:

Bakgrund:

Grunden till att denna detaljplan genomförs är ett beslut som kommunfullmäktige fattade redan år 2007. Beslutet avser Strategisk plan 2008-2010, i vilken det anges att idrottsverksamheten inom Vasavallens IP ska flyttas till Larslundaområdet. Det innebär bland annat att en ny konstgräsplan har anlagts vid Larslunda. Under våren 2019 presenterades en mer långsiktig vision för utvecklingen av Larslunda.

Du som vill veta mer om utvecklingen av Larslunda kan också läsa Planprogrammet för Larslunda Idrottspark och ta del av detaljplanen för Larslunda.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020