Strängnäs 2:1 med flera, del av Västerport

Förslag till detaljplan för Strängnäs 2:1, del av Västerport i Strängnäs stad.

Planens läge:

Vid Vasavallens idrottsplats i Strängnäs stad

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintligt verksamhetsområde vid Vasavallens idrottsplats. Planen avser att skapa förutsättningar för ett nytt teknikcenter som bidrar till en modern stadsdel och en attraktiv entré till Strängnäs stad.

Planskede: Samråd

Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget finns under samrådsperioden tillgängligt på kommunens kontaktcenter och biblioteket i Strängnäs.

Samrådsperioden pågår från 2019-11-08 till 2019-11-29.

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun,
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs,
alternativt med e-post till: msn@strangnas.se
Eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering som du hittar på webbplatsen.

Ange diarienummer MSN/2019:652.
Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2019-11-29.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår webbplats i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till t.ex. berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter:
De personuppgifter du lämnar när du skickar in din synpunkt registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats: www.strangnas.se/gdpr-detaljplaner

Handlingar:

Bakgrund:

Grunden till att denna detaljplan genomförs är ett beslut som kommunfullmäktige fattade redan år 2007. Beslutet avser Strategisk plan 2008-2010, i vilken det anges att idrottsverksamheten inom Vasavallens IP ska flyttas till Larslundaområdet. Det innebär bland annat att en ny konstgräsplan har anlagts vid Larslunda. Under våren 2019 presenterades en mer långsiktig vision för utvecklingen av Larslunda.

Du som vill veta mer om utvecklingen av Larslunda kan också läsa Planprogrammet för Larslunda Idrottspark och ta del av detaljplanen för Larslunda.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2019
Bygga, bo och miljö