Strängnäs 2:1 med flera, del av Västerport

Förslag till detaljplan för Strängnäs 2:1, del av Västerport i Strängnäs stad arbetas nu fram.

Planens läge:

I Strängnäs stad vid Vasavallens idrottsplats, nära rondellen där Västerportsleden och Eskilstunavägen möts.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintligt verksamhetsområde vid Vasavallens idrottsplats. Planen har som mål att skapa förutsättningar för ett nytt teknikcenter, det bidrar till en modern stadsdel och en attraktiv entré till Strängnäs stad.

Planskede: Granskning

Granskningsperioden pågick under perioden 2020-10-02 till 2020-10-16.

Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Den som inte framförde sina synpunkter under granskningstiden kan ha förlorat rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Senaste information

Kommunen inväntar besked från exploatör för fortsatt planarbete.

Granskningshandlingar:

Grunden till att denna detaljplan genomförs är ett beslut som kommunfullmäktige fattade redan år 2007. Beslutet avser Strategisk plan 2008-2010, i vilken det anges att idrottsverksamheten inom Vasavallens IP ska flyttas till Larslundaområdet. Det innebär bland annat att en ny konstgräsplan har anlagts vid Larslunda. Under våren 2019 presenterades en mer långsiktig vision för utvecklingen av Larslunda.

Du som vill veta mer om utvecklingen av Larslunda kan också läsa Planprogrammet för Larslunda Idrottspark , 2 MB. och ta del av detaljplanen för Larslunda.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021