Strängnäs 3:1, del av, "Bildningscenter Finningerondellen"

Detaljplanearbete för bildningscenter vid Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Planområdet ligger relativt centralt i Strängnäs stad, cirka 600 meter fågelvägen från resecentrum. I sydväst och söder ansluter området mot småhus och i öst mot flerbostadshus. I norr vetter fastigheten mot ett verksamhetsområde. I närheten, mot nordöst finns en vårdcentral och en skola.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1 000 elever. Eventuellt kommer även en livsmedelanläggning prövas inom fastigheten.

Gymnasieskolan är idag placerad i regementets gamla lokaler, strax norr om Strängnäs stad. Det anses idag inte ekonomiskt försvarbart att ha kvar verksamheten i dessa lokaler, därav måste en ny gymnasieskola byggas.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.
Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2020