Strängnäs 3:1, del av "Larslunda IP"

Ett förslag till ny detaljplan för Larslunda IP arbetas nu fram.

Planområdets läge:

Planområdet ligger längs Kilenvägen norr om Strängnäs golfbana. I väster ligger Södra kyrkogården och i öster finns Storängens industriområde.

Planens syfte:

Beslut om att flytta och centralisera Strängnäs stads idrottsverksamheter till Larslunda, som är kommunens nya idrottskluster, fattades redan 2007 av kommunfullmäktige. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för större byggrätter inom planområdet. Detaljplanen är en del av arbetet i att förverkliga kommunens vision för området, att skapa ett sammanhängande och centrerat område med plats för idrott, friluftsliv och rekreation. Detaljplanen ansluter till befintliga sportverksamheter samt frilufts- och rekreationsområden. 

Planområdet berörs av två gällande planprogram;

  • Larslunda Idrottspark, Detaljplaneprogram, godkänt med tillägg enligt beslut i PBN 2009-03-04.
  • Södra Strängnäs, Detaljplaneprogram, godkänd av Kommunfullmäktige 2017-02-27

Programmen och gällande detaljplan finns under handlingar nedan.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.
Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Här kan du läsa mer om projektet och se en tidsplan.

Senaste information

Just nu tas utredningar fram för området.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021