Strängnäs 3:1 med flera, ”Vattentornshöjden”

Detaljplanearbete för fastigheterna Strängnäs 3:1 m.fl., "Vattentornshöjden" i Strängnäs.

Planområdets läge:

Planområdet ligger mellan Vallbyvägen och Finningevägen, samt längs med Södertäljevägen. Området utgörs av en del av östra Stadsskogen.

Sammanfattning:

Strängnäs kommun tar fram en detaljplan för Strängnäs 3:1, del av, och Spejaren 1 m.fl., "Vattentornshöjden” i Strängnäs med syftet att uppföra ny bostadsbebyggelse och skapa en fysisk koppling till resecentrum.

Planskede: Planuppdrag

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Arkitektuppdrag

Inför detaljplanearbetet genomförs ett arkitektuppdrag vilket innebär att tre av kommunen utvalda och upphandlade arkitektkontor har tagit fram varsitt förslag till gestaltning och struktur för ny bebyggelse i området. Hela, delar eller kombinationer av förslagen kommer utgöra inspirationsunderlag och ligga till grund för det senare detaljplanearbetet.

Arkitektförslag:

Här kan du ta del av de olika arkitektförslagen. Klicka på bilderna eller länkarna nedan för att ta del av förslagen i sin helhet.

Medborgardialog

Innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om hur arkitektförslagen ska användas genomför kommunen en medborgardialog under v.38-39. Under denna period ställs samtliga arkitektförslag ut och det finns möjlighet att ställa frågor till kommunen och komma med synpunkter på förslagen.

Utställningsperioden pågår från 2019-09-16 till 2019-09-27.
Förslagen finns tillgängliga på kontaktcentret i kommunhuset i Strängnäs och biblioteket i Strängnäs.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Nygatan 10, 645 80 Strängnäs,
alternativt med e-post till: msn@strangnas.se
Ange diarienummer MSN/2019:546 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.
Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2019-09-27.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut om någon begär det. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats: www.strangnas.se/personuppgifter

Använd gärna formuläret nedan:

Tyck till om arkitektförslagen och skicka in  dina synpunkter!


Lämna gärna synpunkter till alla tre arkitektförslag. Kom ihåg att skriva vilket arkitektförslag din synpunkt avser.
Öppet Hus

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett Öppet hus där intresserade kan ta del av arkitektförslagen, diskutera och ställa frågor.
Ingen föranmälan, kom och gå som du vill.
Tid: måndag 16/9 till torsdag 19/9 2019 kl 15: 00– 18:00
Plats: Resecentrum, Strängnäs

Syfte

Strängnäs kommun tar fram en detaljplan för Strängnäs 3:1, del av, och Spejaren 1 m.fl., "Vattentornshöjden” i Strängnäs med syftet att uppföra ny bostadsbebyggelse och skapa en fysisk koppling till resecentrum. Planområdet som omfattar cirka 6,3 ha är beläget i centrala Strängnäs stad, drygt 40 meter sydväst om Strängnäs resecentrum, och används idag främst som naturområde. Området är en viktig plats för kommunen som med sitt stationsnära läge strategiskt kan bidra till kommunens tillväxt, attraktivitet samt långsiktig hållbar utveckling med möjligheter till kollektivt resande. Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Vad händer efter utställningen?

När utställningsperioden gått ut, sammanställer handläggaren inkomna synpunkter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar sedan beslut om hur arkitektförslagen ska användas i detaljplanearbetet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019
Bygga, bo och miljö