Strängnäs 3:21 med flera, del av, ”Måsenområdet”

Förslag till detaljplan för Strängnäs 3:21 m.fl., del av, ”Måsenområdet” i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet ligger inom gamla Måsenområdet i Ulvhäll, Strängnäs stad.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för kontor och verksamheter till bostäder.

Planskede: Samråd

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom gamla Måsenområdet i Ulvhäll, Strängnäs, med fokus på närhet till grönområden och varierad bebyggelse.

Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens kontaktcenter och biblioteket i Strängnäs.

Samrådsperioden pågår från 2018-12-10 till 2019-01-18.

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2019-01-18.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etc.

Samrådsredogörelsen kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår webbplats i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till t.ex. berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter:

De personuppgifter du lämnar när du skickar in din synpunkt registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats: www.strangnas.se/gdpr-detaljplaner

Handlingar

Kontakt

Bygga, bo och miljö