Strängnäs 3:21 med flera, del av, ”Måsenområdet”

Förslag till detaljplan för Strängnäs 3:21 m.fl., del av, ”Måsenområdet” i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet ligger inom gamla Måsenområdet i Ulvhäll, Strängnäs stad.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för kontor och verksamheter till bostäder.

Planskede: Samråd

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom gamla Måsenområdet i Ulvhäll, Strängnäs, med fokus på närhet till grönområden och varierad bebyggelse.

Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Samrådsperioden pågick från 2018-12-10 till 2019-01-18.

Handlingar

Inkomna synpunkter och återkoppling

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Bygga, bo och miljö