Strängnäs 3:21 med flera, del av, ”Måsenområdet”

Detaljplanen för "Måsen"-området är nu inför antagande

Planskede: Inför antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-29, § 135 att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan Strängnäs 3:21, m.fl., del av, ”Måsen”, Strängnäs, Strängnäs kommun.

Den fortsatta hanteringen av ärendet beräknas vara följande:

2020-10-28 Kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplaneförslaget.

2020-11-23 Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta detaljplaneförslaget.

Observera att ovanstående tider är preliminära och kan komma att ändras.

Senare i detaljplaneprocessen kommer de berörda, som har kvarstående, ej tillgodosedda synpunkter att underrättas om beslut gällande antagande och med besvärshänvisning.

Planens läge:

Planområdet ligger inom gamla Måsenområdet i Ulvhäll, Strängnäs stad.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för kontor och verksamheter till bostäder.

Handlingar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020