Strängnäs 3:21 med flera, del av, ”Måsenområdet”

Förslag till detaljplan för Strängnäs 3:21 m.fl., del av, ”Måsenområdet” i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet ligger inom gamla Måsenområdet i Ulvhäll, Strängnäs stad.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för kontor och verksamheter till bostäder.

Planskede: Granskning

Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Granskningsperioden pågick från 2020-06-05 till 2020-07-03.

Under denna period fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handlingar

Inkomna synpunkter och återkoppling

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juli 2020