Kremlan 1, 2 och 3

Just nu pågår ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för fastigheterna Kremlan 1, 2 och 3 på Tosterö.

Detaljplanen är ute för granskning 2021-09-10 till 2021-10-01

Ange diarienummer MSN/2020:881

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2021-10-01

Planförslaget finns även tillgängligt på kontaktcenter i kommunhuset samt på biblioteket i Strängnäs.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp ovan).

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Detaljplanen var ute för samråd mellan 2021-04-30 och 2021-05-21. Under handlingar nedan finns en samrådsredogörelse.

Planens läge:

Planområdet är beläget på Tosterö, längs Oxhagsvägen i Stavlund, Strängnäs kommun.

Planens syfte:

Syftet med planarbetet är att möjliggöra för större byggrätter för fastigheterna Kremlan 1, 2 och 3. Den befintliga detaljplanen (0486-P98/9) möjliggör för byggrätter som omfattar 180 kvadratmeter bruttoarea för huvudbyggnad och 40 kvadratmeter bruttoarea för komplementbyggnad. Detta planförslag möjliggör för en utökad byggrätt till 25 procent av fastighetens storlek för huvudbyggnad och 55 kvadratmeter bruttoarea för komplementbyggnad per fastighet.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2021