Kremlan 1, 2 och 3

Just nu pågår ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för fastigheterna Kremlan 1, 2 och 3 på Tosterö.

DETALJPLANEN ÄR UTE FÖR SAMRÅD

Ange diarienummer MSN/2020:881

Detaljplanen är ute för samråd mellan 2021-04-30 och 2021-05-21.

Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2021-05-21.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp ovan).

Planförslaget finns även tillgängligt på kontaktcenter i kommunhuset och på biblioteket i Strängnäs.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Efter samrådstiden sammanställs och kommenteras alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Planens läge:

Planområdet är beläget på Tosterö, längs Oxhagsvägen i Stavlund, Strängnäs kommun.

Planens syfte:

Syftet med planarbetet är att möjliggöra för större byggrätter för fastigheterna Kremlan 1, 2 och 3. Den befintliga detaljplanen (0486-P98/9) möjliggör för byggrätter som omfattar 180 kvadratmeter bruttoarea för huvudbyggnad och 40 kvadratmeter bruttoarea för komplementbyggnad. Detta planförslag möjliggör för en utökad byggrätt till 25 procent av fastighetens storlek för huvudbyggnad och 55 kvadratmeter bruttoarea för komplementbyggnad per fastighet.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2021