Planprocessen

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns.

Hur går det till när kommunen tar fram en detaljplan?

Det är Miljö - och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott som beslutar om i vilken ordning detaljplanearbetena ska startas upp. Ärendet blir tilldelad en planarkitekt som startar detaljplaneprocessen.

Förfrågan om detaljplaneläggning

Vem som helst kan väcka frågan om planläggning. Initiativet kan komma från allmänheten, kommunstyrelsen, en enskild markägare eller kommunens tjänstemän.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024