Planprocessen

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns.

Förfrågan om detaljplaneläggning

Vem som helst kan väcka frågan om planläggning. Initiativet kan komma från allmänheten, kommunstyrelsen, en enskild markägare eller kommunens tjänstemän.

Hur går det till när kommunen tar fram en detaljplan?

Planprocessen

Du som vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett visst område kan börja med att ansöka om ett planbesked.

För närvarandet finns ett stort intresse av att producera detaljplaner i Strängnäs kommun. Kommunen använder sig av en planarbetskö för uppstart av nya detaljplanearbeten. Vilken ordning förfrågningar får i kölistan beror delvis på vilket värde syftet med planläggningen har för allmänheten.

Planarkitekten sätter i gång med att utreda och undersöka platsen och förutsättningarna för att kunna ta fram ett planförslag.

Kommunen hämtar in synpunkter under ett samråd. När planförslaget har tagits fram skickas det ut på samråd. Då får myndigheter, organisationer och andra remissinstanser, fastighetsägare och de som bor inom eller i närheten av planområdet ta del av planförslaget.

Kommunen ställer ut förslaget för granskning. Ett omarbetat planförslag kommuniceras en andra gång genom att ställas ut på granskning. Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det.

Den som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Detaljplanen antas. Efter granskningen får endast mindre justeringar av planförslaget göras innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) fattar beslut om antagande. I de flesta fall kan MSN anta planen direkt med delegation från kommunfullmäktige. I särskilda fall, exempelvis om planen strider mot översiktsplanen, antas planen av kommunfullmäktige.

Efter antagande kan detaljplanen överklagas. Skrivelsen skickas till Strängnäs kommun som skickar vidare till Mark- och miljödomstolen för handläggning och beslut. För att ha rätt att överklaga ska man vara berörd av detaljplanen och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda av kommunen. Tiden för överklagande är tre veckor från dess att kommunen tillkännagivit beslutet på kommunens anslagstavla.

Detaljplanen börjar gälla. Om detaljplanen inte upphävs eller överklagas eller om överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft. Det betyder att detaljplanen är den gällande regleringen av markanvändning och byggande inom området. Planprocessen är då avslutad.

Kontakt

Bygga, bo och miljö