Södra Tosterö

Planprogram för Södra Tosterö, Strängnäs kommun.

Läge:

Planprogrammet för Södra Tosterö, Strängnäs omfattar området runt Svenska hem arena och f.d. Sundby sjukhus, som idag är ett riksintresse, samt angränsande områden.

Sammanfattning:

Delar av Södra Tosterö utgör en viktig del i kommunens framtida utbyggnad och är i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Strängnäs stad – Härad, (antagen av Kommunfullmäktige 2009-10-26), utpekat som utvecklingsområde för bostäder som kan kombineras med arbetsplatser och ett stadsdelscenter. Programmet ska klargöra förutsättningarna för bevarande och utveckling inom området och ge riktlinjer för efterföljande detaljplanearbete.

Planskede: Samråd

Samrådsperioden pågick från 2019-07-01 till 2019-09-06.

Under denna period fanns det möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Vad händer efter samrådet?

När samrådsperioden gått ut, sammanställer handläggaren inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar sedan beslut om programmet ska gå vidare i processen och förberedas för nästa skede.

Syftet:

Syftet med programmet är att dels att kärnområdet inom riksintresset ges ett förstärkt skydd, då nuvarande gällande detaljplan innehåller bestämmelser som med tiden visat sig otydliga och svårtolkade. För att säkerställa områdets kulturhistoriska värden och skapa tydligare förutsättningar för bevarande och utveckling inom området föreslås en ny detaljplan upprättas med varsamhetsbestämmelser. Utöver en ny detaljplan med varsamhetsbestämmelser för riksintresseområdet Sundby Sjukhus, prövas möjligheterna till utvecklingsområden för bostäder inom programområdet.

Vad är planprogram?

Ett detaljplaneprogram är ett steg inför en exploatering av något slag, där kommunens översiktsplanering och fördjupad översiktsplanering ligger till grund. När programmet godkänts av kommunen ligger det till grund för kommande detaljplanearbeten. Utifrån varje delområde som pekas ut i programmet, så kommer sedan detaljplaner tas fram för eventuell bebyggelse. Ett program ger alltså i stora drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg. Programområdet Södra Tosterö omfattar fyra delområden: Tosterö Brygga, Sundby Park, Norra Sundby och Södra Sundby.

Handlingar:


Bakgrundsunderlag (ej del av samråd):

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2020