Fördjupning av översiktsplan för Hedlandet

Områdeskarta FÖP Hedlandet

Fördjupning av översiktsplan (FÖP) Hedlandet visar kommunens intentioner om hur Hedlandets mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras i ett tidsperspektiv på 20-25 år.

Denna FÖP skiljer sig från tidigare framtagna geografiska fördjupningar. Planen behandlar området långt mer detaljerat än normalt. Bland annat när det gäller bebyggelseområdenas strukturer, gestaltning och utformning av byggnader, närmar den sig i detaljeringsgrad ett detaljplaneprogram.

Hedlandet ska ses i ett större sammanhang tillsammans med hela bebyggelsen kring Gripsholmsviken, som del i en växande och expansiv region kring Stockholm och Mälardalen och i ett nationellt helhetsperspektiv.

Planområde

Planområdet ligger i Mariefreds kommundel söder om Gripsholmsviken.

Planskede

Plan- och byggnämnden godkände den fördjupade översiktsplanen för Hedlandet 2013-10-29 enligt § 146 och föreslog kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (KS/KF) att anta detsamma. Fördjupad översiktsplan för Hedlandet har antagits i kommunstyrelsen 2013-11-27 enligt § 212 samt i kommunfullmäktige 2013-12-16 enligt § 156.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2019