Fördjupning av översiktsplan för Mariefred – Läggesta 2007, tillägg ”Gripsholms hagar”

Detta geografiska tillägg till fördjupning av översiktsplan för Gripsholms Hagar kompletterar FÖP Mariefred – Läggesta -07 avseende Mariefreds prioriterade utbyggnadsriktning mot Läggesta och innebär samtidigt ett ställningstagande att de mer yttre områdena norr om Mariefreds tätort skjuts på framtiden.

FÖP Mariefred-Läggesta 2007, tillägg "Gripsholms hagar"

Tillägget innebär konkret att en del i FÖP Mariefred – Läggesta -07 tidigare utpekade bebyggelse- och utredningsområden utgår eller senareläggs och ersätts med nya utpekade bebyggelseområden i detta tillägg. I tillägget anges även utredningsområden för framtida vägreservat för eventuellt ny sträckning av Stallarholmsvägen samt vilka områden som i tidigare fördjupning för Mariefred – Läggesta som i och med detta tillägg utgår som utpekade områden för bebyggelse.

Planområde

Gripsholms hagar är ett område mellan Kungsladugården i öster och Södra Årby invid Läggesta station i väster.

Planskede

Vann Laga kraft i KF 2013-04-27, § 57

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022