Fördjupning av översiktsplan för Strängnäs stad – Härad

Fördjupning av översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad anger inriktningen för mark- och vattenanvändningen och utbyggnaden av stadsstrukturen med ett tidsperspektiv på cirka 20 år.

Planområde för FÖP Strängnäs stad - Härad

Sedan FÖP Strängnäs stad antogs 2001, har en rad större strategiska planeringsfrågor tillkommit eller förändrats. Därför upprättades en ny Fördjupning av översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad.

Planområde

Planområdet omfattar Strängnäs, södra Tosterö, Löt, Malmby, Härad samt sydöstra Fogdö.

Utbyggnadsstrategier

Planen föreslår utbyggnadsstrategier som kompletterar varandra och ingår i ett planerat helhetssammanhang. Strategierna bygger på att staden samlas runt Strängnäsfjärden, "Staden kring fjärden". Den tidigare uppdelningen i två alternativa utbyggnadsriktningar har med anledning av att kommunen vill sträva efter ett mer resurssnålt och robust samhälle fått ge vika för ett sammanvägt alternativ som ger goda förutsättningar för mindre transporter och förbättrad kollektivtrafik med reducerad miljöpåverkan, samt att tidigare gjorda kommunala investeringar nyttjas bättre.

Kopplad till den fördjupade översiktsplanen finns en Grönplan del B1 och en Miljökonsekvensbeskrivning för Strängnäs stad – Härad.

Planskede

Kommunfullmäktige beslutade att anta Fördjupning av översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad 2009-10-26. Laga Kraft 2010-04-28.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2023