Samrådshandling: Förslag till reviderad översiktsplan

Här kan du ta del av samrådshandlingen Förslag till reviderad översiktsplan.

Så läser du samrådshandlingen

Översiktsplanen är uppdelad i två delar. De heter Del 1 - Planförslag och Del 2 - Planförutsättningar. Det finns även en hållbarhetsbedömning och flera olika bilagor.

Här kan du läsa mer om var och en av dem:

Inledning beskriver arbetet med översiktsplanen och kommunens utgångspunkter för samhällsbyggnad processen som all utveckling behöver beakta och utgå ifrån. En historisk tillbakablick görs, då Översiktsplan 2040 (ÖP 2040) är en uppdatering och vidareutveckling av Översiktsplan (ÖP 2014) som baseras ett omfattande dialogarbete. Efter inledningen beskrivs flera övergripande planeringsförutsättningar i olika planeringsnivåer med olika målsättningar, prognoser och visioner från olika strategier och planer. Detta för att påvisa vad all planering inom samhällsbyggnadsprocessen behöver beakta och utgå ifrån.

Strängnäs utvecklingsstrategi tar sin utgångspunkt i ett flertal fokusområden, temaområden och tidigare ställningingstaganden och är tänkt att konkretisera inriktningen för vad kommunens samhällsplanering i stort behöver beakta för att skapa en hållbar samhällsutveckling och uppnå uppsatta mål. Själva utvecklingssstrategin består vidare av en strategikarta som med breda penseldrag beskriver hur kommunens utveckling ser ut år 2040.

Efter utvecklingsstrategin presenteras den föreslagna mark- och vattenanvändningen samt utvecklingen i kommunen. Användningen baseras på kommunen fördjupade översiktsplaner (FÖPar) där den mer detaljerade användningen presenteras i de separata handlingarna. I ÖP 2040 presenteras dessa områden som utvecklingsområden, men där respektive FÖP ska användas som fördjupning för att läsa de exakta användningsförslagen. Även planeringsprocesser, genomförande och uppföljning presenteras redan i planförslaget, då dessa perspektiv är viktiga att beakta för att den fortsatta planeringen efter översiktsplanen ska fungera väl och uppnå de uppsatta målen som finns inom kommunen.

Del 1 avslutas sedan med en summering av be dömda konsekvenser av översiktsplanens genomförande, för att konsekvenserna över den föreslagna utvecklingen tydligt ska framgå.

Den andra delen beskriver och redovisar till stor del de allmänna intressen och riksintressen redovisar de förutsättningar som kommunen måste ta hänsyn till i all fysisk planering. Det rör sig om allt från na tur- och kulturvärden, risker för hälsa, miljö och säkerhet, friluftsliv, jordbruksmark, landsbygdsutveck ling, råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter.

Även övriga strategier och planer för olika plan förutsättningar beskrivs i planen. Hur kommunen tar hänsyn till dessa förutsättningar i all översiktlig och detaljerad fysisk planering beskrivs i angränsning till respektive intresse och/eller område och ligger till grund för vilken mark- och vattenanvändningen som är möjlig i kommunen. Del 1 som visar planförslagen och användningen av just mark- och vattenanvändning bygger på de ställningstaganden som gjorts i denna del och ska beaktas i all fysisk planering (även utanför översiktsplanen).

En kommunomfattande översiktsplan kan i princip alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför tas en strategisk hållbarhetsbedömning fram i samband med uppdatering av kommunen översiktsplan.

Den är tänkt att fungera som en breddad miljökonsekvensbedömning (MKB) men med fler aspekter.

 

  • På webben är översiktsplanen uppdelad i Del 1 och Del 2 på samma sätt som i pdf-formatet. På webbsidan är informationen ordnad i boxar med rubriker. Det är för att skapa bästa möjliga överblick, och ge läsaren möjlighet att öppna och läsa just de texter som hen är intresserad av.
  • I texten finns gula rutor, de innehåller förtydliganden och fördjupningar som exempelvis beskrivningar av olika lagar eller specifika uttryck. (I pfd-formatet finns den här informationen i marginalen vid sidan om texten.)
  • De digitala kartorna går att titta på i direkt anslutning till texten, men det går också bra att öppna upp dem i ett separat fönster om du vill titta på dem med hela skärmens storlek.
  • Politiska ställningstaganden är placerade i gula boxar.

Ta del av samrådshandlingen

Digitalt format (webbsidor)

Tryckt format (pappersformat)

Du kan även ta del av översiktsplanen i sin helhet i pdf-format. Ladda hem dokumenten:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2023