Del 1- Planförslag

Inledning beskriver arbetet med översiktsplanen och kommunens utgångspunkter för samhällsbyggnad processen som all utveckling behöver beakta och utgå ifrån. En historisk tillbakablick görs, då ÖP 2040 är en uppdatering och vidareutveckling av ÖP 2014 som baseras ett omfattande dialogarbete.

Efter inledningen beskrivs flera övergripande planeringsförutsättningar i olika planeringsnivåer med olika målsättningar, prognoser och visioner från olika strategier och planer. Detta för att påvisa vad all planering inom samhällsbyggnadsprocessen behöver beakta och utgå ifrån.

Strängnäs utvecklingsstrategi tar sin utgångspunkt i ett flertal fokusområden, temaområden och tidigare ställningstaganden och är tänkt att konkretisera inriktningen för vad kommunens samhällsplanering i stort behöver beakta för att skapa en hållbar samhällsutveckling och uppnå uppsatta mål. Själva utvecklingsstrategin består vidare av en strategikarta som med breda penseldrag beskriver hur kommunens utveckling ser ut år 2040.

Efter utvecklingsstrategin presenteras den föreslagna mark- och vattenanvändningen samt utvecklingen i kommunen. Användningen baseras på kommunen fördjupade översiktsplaner, FÖPar, där den mer detaljerade användningen presenteras i de separata handlingarna. I ÖP 2040 presenteras dessa områden som utvecklingsområden, men där respektive FÖP ska användas som fördjupning för att läsa de exakta användningsförslagen.

Även planeringsprocesser, genomförande och uppföljning presenteras redan i planförslaget, då dessa perspektiv är viktiga att beakta för att den fortsatta planeringen efter översiktsplanen ska fungera väl och uppnå de uppsatta målen som finns inom kommunen. Del 1 avslutas sedan med en summering av be dömda konsekvenser av översiktsplanens genomförande, för att konsekvenserna över den föreslagna utvecklingen tydligt ska framgå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2023