Läggesta stationsområde

Foto Läggesta station tåg och buss

Ett arbete med att planera utvecklingen av området kring Läggesta stationsområde har påbörjats.

Beskrivning

Läggesta är centralt beläget i Marielundsområdet, där det tillsammans med intilliggande Stora Sundby och Lotorp kommer att finnas cirka 3000 hushåll när redan gällande detaljplaner inom området är utbyggda.

Karta över området Läggesta

Bild: Läggesta, markerat med röd gränslinje, i sitt sammanhang med omgivande detaljplanerade områden. En del av Södra Årby kallas för ”Läggesta Park” av exploatören.

Karta över området

Detaljplanens område är markerat i lila. Du kan zooma in och ut genom att använda + och -knapparna.

Nuläge

En förstudie har tagits fram för Läggesta stationsområde. Den 27 april 2022 tog kommunstyrelsen beslut om att detaljplanearbetet ska utgå från förstudiens vision och inriktning.

I förstudien beskrivs att Läggesta även fortsättningsvis kommer att vara en kollektivtrafiknod, men att området också behöver innehålla handel, verksamheter, mötesplatser och centrumkvaliteter för att komplettera övriga Marielundsområdet. För att skapa dessa kvaliteter föreslås bland annat ett bilfritt torg och en park. Genom att göra Läggesta levande och attraktivt ska området bli tryggt och hållbart och för de som bor i Marielundsområdet ska de flesta resor kunna ske med cykel eller till fots.

Utbudet i Läggesta ska vara i mindre skala och ska komplettera Mariefreds och Åkers stadskärna och anpassas så att befintliga stadskärnor även i framtiden är levande och vitala. Inom detaljplanen behöver det också skapas byggrätter för olika typer av verksamheter för att öka möjligheterna att driva företag och ha sin arbetsplats i kommunen.

För att göra resandet med kollektivtrafik mer attraktivt föreslås området utvecklas för en bekvämare och tryggare resenärsmiljö med god service. Stationsbyggnaden föreslås byggas ny eller uppdaterad med uppvärmda väntsalar, innehållande kiosk/café och eventuellt ytterligare verksamhetslokal som ökar genomströmningen och skapar folkliv.

Under arbetet med att utveckla området kommer invånare, företagare, föreningar och andra intressenter att få lämna synpunkter.

En detaljplan visar hur gator, allmänna platser och byggnader ska användas och utformas. Den kan omfatta enstaka fastigheter eller hela stadsdelar. Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen här.

Det är bara kommunen som kan besluta om detaljplaner inom Strängnäs kommuns geografiska område. Det gäller oavsett vem som äger marken.

Detaljplan för Läggesta stationsområde

När det gäller marken kring Läggesta stationsområde äger kommunen huvuddelen av marken. Det betyder att kommunen i det här fallet både arbetar fram en detaljplan och leder utvecklingsprojekt för området. Här kan du läsa mer om projektet Läggesta stationsområde (Marielund 1:3 och del av Åkers-Järsta 1:7)


Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2022