Larslunda sport- och fritidscenter

Larslunda ska utvecklas till hela Strängnäs kommuns sport- och fritidscenter med plats för många olika aktiviteter. Området har bra infrastruktur med goda förutsättningar för kollektivtrafik och är placerat nära centrala Strängnäs.

Larslundaområdet ska bli ett nav för aktiviteter för kommunens alla invånare. Målsättningen är att bygga ett simhall som håller för framtida behov samt flera idrottshallar, varav en arena med större publikkapacitet. Arenan ska också kunna användas för andra evenemang, som till exempel konserter eller mässor.

Utbyggnaden av Larslunda sker i ett samhällsbyggnadsprojekt där flera av kommunens kontor är delaktiga.

Detta händer just nu

Flera träningsplaner för fotboll, en konstgräsplan samt en hall för gymnastik, padelhall samt Friskis och Svettis finns redan på plats i området. I januari 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att sim- och idrottshall ska byggas i Larslunda. De planeras att stå klara hösten 2024, i samband med att hyresavtalet med Thomas arena löper ut.

Parallellt med planeringen av sim- och sporthall pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan som ska fungera för framtida verksamheter i Larslunda. Detaljplanen ska ge en helhetsbild av vad man får bygga och hur området ska se ut.

Under våren genomfördes ett samråd och inkomna synpunkter har presenterats i en samrådsredogörelse. Detaljplaneförslaget är ute för granskning under sommaren 2022. Den nya detaljplanen förväntas vara klar hösten 2022.

Preliminär tidsplan

2020. Förstudie.

2021. Den 24 januari tog Kommunstyrelsen tog beslut om att sim- och idrottshall ska byggas i Larslunda. Projektering sker under första halvan av 2021.

2021. Projektering och förfrågningsunderlag inför upphandling togs fram. Intresseföreningar bjöds in till dialog.

2021. Beslut om programhandlingarna till sim- och idrottsthall togs i nämnden 15 juni.

2021. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Larslunda pågår.

2021. Detalj- och systemhandlingar för sim- och idrottshall tas fram under hösten.

2022. Detaljplan ut på samråd. Samrådsperioden pågick från 2022-01-31 till 2022-02-27.

2022. Arkeologisk slutundersökning under våren/sommaren.

2022. Detaljplanen skickas ut på granskning under juni.

2022. Upphandlingar av byggföretag för simhall sker under sommaren/hösten.

2022. Byggstart för simhall under hösten.

2024. Sim- och idrottshallar beräknas färdiga att tas i bruk under hösten.

Process förstudie.

Miljöarbete och hållbarhetstänk

Utvecklingen av Larslunda utgår från Strängnäs kommuns miljöstrategi. All kommunal planering ska ske klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläpp av växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar. Detta stämmer överens med de globala målen i Agenda 2030.

Mer information

Nyhet 220705: Simhallen i Larslunda ut på upphandling

Nyhet 220613: Ny detaljplan för Larsunda ute för granskning

Detaljplan Strängnäs 3:1, del av "Larslunda IP"

Nyhet 210608: Utformning av hallar i Larslunda upp till beslut

Nyhet 210310: Framtidens simhall och idrottshall ska byggas i Larslunda

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022