Kungsfiskaren

förslag på hus i kvarteret Kungsfikaren

Nya hyresbostäder planeras vid kvarteret Kungsfiskaren, området ligger centralt och stationsnära i Strängnäs .

Beskrivning

En detaljplan är antagen som möjliggör bostäder mellan Björkvägen och Kilenvägen. Det centrala läget i Strängnäs och närheten till stationen gör en förtätning av området i linje med kommunens uppsatta mål om bostadsbyggande.
Lekplatsen och bollplanen har flyttas inom planområdet för att ge plats åt den kommande bebyggelsen, skogskullen kommer att bevaras.
Strax norr om området pågår arbete med detaljplanen Järpen där Hembla planerar att bygga fler bostäder.

Vinnande förslag - markanvisningstävling

Nu är tävlingen om vem som ska utveckla området utmed Kilenvägen i närheten av Björkvägen avgjord. Tre hus med cirka 103 hyreslägenheter på en boyta på totalt 5000 kvm, med platser för gemenskap och trivsel, med fokus på hållbarhet ska byggas i kvarteret Kungsfiskaren.

Den 18 juni tog kommunstyrelsen beslutet att utse förslag nummer 5, Porten till Strängnäs, som vinnare. Bakom det förslaget står Bergsundet Development AB. Bedömningsgruppen och kommunstyrelsen var eniga i sin bedömning av det vinnande förlaget.

En stadsmässig utformning

Stommen i förslaget utgörs av tre lameller som anpassats väl till platsens förutsättningar. Med en boarea om totalt ca 5095 kvadratmeter rymmer förslaget 103 hyreslägenheter i tre huskroppar i fyra och fem våningar. En gemensam grannskapspark ger möjligheter till olika former av aktiviteter och social samverkan som även inbjuder till samvaro utanför det egna kvarteret. Stommen utgörs av massivträ som tillverkats i Sverige och fasaden uppförs med en variation av trä och puts med inslag av fasadgrönska. Takmaterial består av bandtäkt plåttak med integrerade solceller. Längs Kilenvägen får husen en stadsmässig utformning med putsfasad i ljusare kulör och fasadgrönska, stödmurar och socklar i cortenstål och röd granit. Förgårdsmarken längs Kilenvägen med dess stödmurar och terraseringar ger ett livligt och varierat intryck.

Förslaget kan ändras något när arbetet nu ska färdigställas i detalj.

Kommunens krav

Kraven för tävlingen förutom kvalitetskriterier som att berika stadsmiljön visuellt, främja social samvaro, upplevd trygghet, mycket grönska och inbjudande att se på var:

-Hyresrätter
-Miljöbyggnad silver, 
  enligt definitionen från Sweden Green Building  Council
-Hållbara materialval
-Marknadsmässigt anbud

Anonymiserad process

Kommunstyrelsen som har det politiska ansvaret för utveckling av området och som tog beslut om tävlingen har inte vetat vilka företag som varit med i tävlingen under processen. De har istället tagit beslutet efter en matris där företagen fick poäng efter hur väl man uppfyllde kraven i förhållande till kvalitet och kostnad.

I bedömningsgruppen som har förberett ärendet jobbar planchef, mark- och exploateringschef, chef för strategienheten, samhällsbyggnadschef och en konsult på mark- och exploateringsenheten.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 att utlysa en markanvisningstävling för kvartersmarken i detaljplan, del av Strängnäs 3:1 ”Kungsfiskaren” i Strängnäs kommun och godkänna föreslaget markanvisningsprogram. Markanvisningstävlingen utlystes av mark- och exploateringsenheten under perioden 2019-04-24 till och med 2019-05-20. Totalt kom det in fem tävlingsförslag.

Status

Genomförande

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021