Munken 12

Ett enbostadshus planeras på tomten som ligger utmed Strandvägen i Mariefred. Huset kommer att ha ett plan, och en inredd vind. Rätten att bygga har funnits sedan 1949.

Beskrivning av bygglovsprocess och överklagande

I Strängnäs kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som hanterar ansökan om bygglov. Kommunen beviljade bygglov på fastigheten Munken 12 i Mariefred i juni 2019. I detaljplanen för området beskrivs att ett bostadshus tillåts på fastigheten, och då finns en skyldighet att bevilja bygglov som är i linje med planen.

I oktober 2019 upphävdes kommunens bygglov av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen byggde sitt resonemang på kommunens översiktsplan och stadsbyggnads- och kulturmiljöprogram, vilka inte är juridiskt bindande dokument. Byggherren överklagade Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Domstolen gav kommunen rätt i sak.

Nuläge

Mark- och miljödomstolen meddelande i juni 2021 att bygglovet följer gällande detaljplan och är riktigt utfärdat av kommunen. Mark- och miljööverdomstolen har också gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd.

I och med dom kan förberedelser för husbygget börja. Huset kommer att ha ett plan, och en inredd vind. Den totala boarean blir 141 m2. Husets fasad kommer att vara stående träpanel målad i ljusgul kulör. Taket kommer att ha enkupiga röda tegelpannor.

Fasad

Fasadritning

Frågor och svar

En kommun har både rätt och skyldighet att bevilja bygglov som följer en detaljplan, eftersom frågan kring om man får bygga eller inte får bygga på platsen redan är prövad i en detaljplanprocess.

Detaljplaner gäller tillsvidare. I en detaljplan beskrivs byggrätten. Byggrätt beskriver vad som är tillåtet att bygga på en fastighet.

Bestämmelser i den aktuella detaljplanen är från 1949. Det innebär att även om det inte stått något hus där på cirka 70 år är detaljplanen som tillåter ett hus där fortfarande juridiskt bindande. Det bygglov som har beviljats för Munken 12 gäller en byggnad som stämmer överens med byggrätten (detaljplanen).

Huset kommer att ha ett plan, och en inredd vind. Den totala byggnadsarean (ytan huset upptar på marken) blir 92 m2. Husets fasad kommer att vara stående träpanel målad i ljusgul kulör (färgkod NCS: S0500-N). Taket kommer att ha enkupiga röda tegelpannor.

Bedömning av byggnadens gestaltning (utseende) har skett i samråd med Sörmlands museum samt kommunens byggnadsantikvarie och gestaltningsgrupp. Beslutet har hållit sig inom ramarna för planen och vad som kan förväntas av hänsyn till omgivningen.

I och med att mark- och miljööverdomstolen valde att inte pröva ärendet, så gäller mark- och miljödomstolens beslut. Det betyder att det var rätt av kommunen att bevilja bygglovet. I och med detta kan bygget nu börja.

Om en granne inte är nöjd med ett beviljat bygglov kan Länsstyrelsen och domstolar pröva om kommunen gjort rätt. Den första domstolsinstansen som hanterar bygglov heter mark- och miljödomstolen. Den instans som kan pröva mark- och miljödomstolens beslut heter mark- och miljööverdomstolen och är högsta instans.

I det här specifika fallet har nu berörda domstolar sagt sitt. Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd. Under tiden som ärendet har prövats så har arbetet på fastigheten stått still.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som beskriver hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område, exempelvis hur många och hur stora byggnader som får byggas där. En detaljplan gäller till dess att den ersätts med en ny detaljplan, ändras eller upphävs. Planen är bindande vid prövning av bygglov, oavsett hur gammal detaljplanen är.

Status

Genomförande

Kontakt

 • Byggenheten

  Via Kontaktcenter:

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  kontaktcenter@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via Kontaktcenter på telefonnummer 0152-29100.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2021