Larslunda sport- och fritidscenter

Larslunda sport- och fritidscenter blir ett område där det kommer att finnas plats för många olika aktiviteter.

Beskrivning

Larslunda ska utvecklas till hela Strängnäs kommuns sport- och fritidscenter. Området har bra infrastruktur med goda förutsättningar för kollektivtrafik och även nära centrala Strängnäs.

Bakgrund

Flera träningsplaner för fotboll, en konstgräsplan samt en hall för gymnastik finns redan på plats i området. Kommunen hyr Thomas arena med simhall, sporthall, aula/teater och skyttehall fram till 2024. Simhall och idrottshall planeras att byggas på Larslunda och stå klara hösten 2024. Nu ses detaljplanen över och den nya ska vara klar hösten 2022.

Utbyggnaden av Larslunda sker i ett samhällsbyggnadsprojekt där flera av kommunens kontor är delaktiga.

Målsättning

Larslundaområdet ska bli ett nav för aktiviteter för kommunens alla invånare. Målsättningen är att bygga en badhus som håller för framtida behov samt flera idrottshallar, varav en arena som har större publikkapacitet. Arenan ska också kunna användas för andra evenemang, som till exempel konserter eller mässor.

Genom tomträttsindelningar ska även privata aktörer kunna etablera sig på området.

Aktuellt i projektet

I januari 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att badhus och idrottshall ska byggas i Larslunda.

Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling sker under 2021. Intresseföreningar bjuds in till dialog.

Parallellt med planeringen av nytt badhus och sporthall pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan som ska fungera för framtida verksamheter i Larslunda. Detaljplanen ska ge en helhetsbild av vad man får bygga och områdets stuktur/hur området ska se ut. I samband med arbetet med detaljplanen genomförs följande utredningar:

  • Dagvattenutredning
  • Naturvärdesinventering
  • Bullerutredning
  • Barnkonsekvensanalys

Dessa utredningar ligger till grund för gestaltningskonceptet, där bland annat gestaltningen av området tas fram. Trafiksäkerhet, vägar och stråk till och inom området samt tillgänglighet ses över.

Preliminär tidsplan

2020. Förstudie.

2021. Kommunstyrelsen tog beslut den 24 januari om att badhall och idrottshall ska byggas i Larslunda. Projektering sker under första halvan av 2021. Därefter ska upphandling göras.

2021. Beslut om programhandlingarna till bad- och idrottsthall togs i nämnden 15 juni.

2021. Detaljplanearbete pågår.

2021. Detalj- och systemhandlingar för bad- och idrottshall tas fram under hösten.

2022. Detaljplan ut på samråd.

2022. Upphandling av byggföretag för bad- och idrottshall under våren.

2022. Byggstart för bad- och idrottshall under hösten.

2024. Bad- och idrottshallar färdiga att tas i bruk under augusti.

Process förstudie.

Miljöarbete och hållbarhetstänk

Utvecklingen av Larslunda utgår från Strängnäs kommuns miljöstrategi. All kommunal planering ska ske klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläpp av växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar. Detta stämmer överens med de globala målen i Agenda 2030.

Mer information

Detaljplan Strängnäs 3:1, del av "Larslunda IP"

Nyhet 210608: Utformning av hallar i Larslunda upp till beslut

Nyhet 210310: Framtidens simhall och idrottshall ska byggas i Larslunda

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2021