Camping i Norra Staden

Stadscampingen på Norra fältet

En stadscamping intill Mälaren med närhet till Strängnäs stad har möjliggjorts genom en ny detaljplan.

Beskrivning av området

Efter att Försvarsmakten avvecklade sin verksamhet P10 köpte Strängnäs kommun en del marken som tidigare varit övningsfält. Kommunen jobbar nu med att utveckla markanvändningen inom området, bland annat genom att en del av området utvecklas till en stadsnära camping. I planprogrammet (som beskriver övergripande förutsättningar och visioner) för hela området Norra Staden föreslås att området framöver även bebyggs med bostäder.

Nuläge

Detaljplanen för campingen antogs 2019. I och med detta påbörjades genomförandefasen. Under 2022 planerar kommunen att markanvisa campingområdet genom en så kallas markanvisningstävling. I ett första steg (12 januari - 2 mars) välkomnas företag att lämna anbud som beskriver hur de skulle utveckla och driva campingverksamhet inom området. I dokumentet som kallas markanvisningsprogram beskrivs vad som behöver ingå i anbudet.

Markanvisningsprogrammet

I dokumentet som kallas markanvisningsprogram beskrivs vilka krav kommunen ställer på anläggningen och anbudsgivaren. Det beskriver också vad anbudet ska innehålla och vilka mervärden som premieras vid utvärderingen. Mervärden som premieras är exempelvis energieffektiva lösningar, sociala aktiviteter, god gestaltning och brygganläggning för småbåtar.

Kommunen ser dessutom gärna att campingen delvis öppnas den 15 maj 2023. Anledningen är att det då kommer att finnas ett stort behov av gästnätter i samband med att ett idrottsarrangemang kommer att ske i samarbete med Vasaloppet i Strängnäs, som en del av projektet 500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid.

Detaljplanen tillåter både stugor för korttidsuthyrning och campingtomter för husvagn, husbilar med mera. Kommunens badplats som ligger i direkt anslutning får nyttjas av campingens gäster. Området kommer att markanvisas som en tomträtt till en operatör som vill utveckla och driva en året-runt-camping

Enligt markanvisningsprogrammet ska campingen ha följande inriktning:

 • Campingen ska huvudsakligen ha campingtomter för korttidsgäster, dvs sådana som ej är bokade över hela säsongen.
 • Campingen ska ha god standard med minst tre stjärnor från det att anläggningen är i drift, med målsättning på fyra stjärnor (minst).
 • Klassificering enligt SCR, Svensk Camping. Tillgång till servicehus med wc, dusch, kök och tvättstuga ska finnas för alla campingtomter. Mindre servicebutik med visst utbud av livsmedel och förnödenheter.

I markanvisningsprogrammet kan du läsa kraven i sin helhet.

 • Kreditomdöme: Anbudsgivare ska ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning.
 • Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter: Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
 • Referenser: Anbudssökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att bedriva affärsmässig serviceverksamhet, gärna som inkluderar förloppet från uppstart till full drift.
 • Platsbesök: Anbudsgivaren förutsätts ha besökt och undersökt platsen innan anbud lämnats in.

I markanvisningsprogrammet kan du läsa kraven i sin helhet.

Genomförande

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2022