Kulturcentrum Strängnäs

Just nu gör Strängnäs kommun en förstudie om att bygga ett nytt kulturcentrum i Strängnäs stad. Här berättar vi mer om projektet.

Med ett nytt kulturcentrum vill vi skapa en mötesplats för gemensamma upplevelser för alla invånare i Strängnäs kommun. Gemensamma kulturupplevelser och aktiviteter bidrar till inkludering, integration, kreativitet, folkbildning och bättre folkhälsa. Ett nytt kulturcentrum bidrar också till att skapa en attraktiv stad och kommun att besöka, leva och utvecklas i.

Varför behövs ett nytt kulturcentrum?

 • Strängnäs kommun växer och med en ökad befolkning ställs nya och högre krav på kommunens kulturverksamheter.
 • Möjligheten till utveckling begränsas av dagens lokaler som inte är tillgängliga eller ändamålsenliga.
 • Det saknas en kommunal mötesplats i Strängnäs stad.
 • Hyresavtalet för Thomas Arena Teater löper ut år 2024, därmed försvinner även tillgången till kommunens största scen för konserter och teater.
 • Genom att samla våra olika kulturverksamheter på samma plats skapar vi möjligheter till bättre och mer effektiva samarbeten, vilket är en utmaning idag.

Vad ska finnas i ett nytt kulturcentrum?

Förslaget är att följande verksamheter ska rymmas i nya kulturcentrum:

 • Kulturskola
 • Folkbibliotek
 • Barn- och ungdomsbibliotek
 • Ungdomsverksamhet, till exempel fritidsgård
 • Större och mer anpassningsbara scener
 • Lokaler och utrymmen för utställningar
 • Mötesplats med flexibla lokaler
 • Öppna verkstäder
 • Kafé
 • Möjlighet för fler kommunala eller kommersiella verksamheter

Genom att samla flera kulturverksamheter med olika innehåll, målgrupper och arbetssätt kan många positiva effekter uppstå. Det skulle främja mötet mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. De gemensamma upplevelserna stärker kommunen och samhället. Det skulle även göra den kommunala kulturverksamheten tillgänglig för fler invånare.

Illustration av nya Kulturcentrum Strängnäs

I ett nytt kulturcentrum skulle flera verksamheter samverka och dra nytta av varandra. Illustration av ETTELVA Arkitekter.

Den 16 juni 2020 gav Kulturnämnden i uppdrag till Kulturkontoret att utreda förutsättningarna för ett nytt kulturcentrum i Strängnäs. Kulturkontorets utredning blev klar under 2021 och visar på att ett nytt kulturcentrum skulle vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt för kommunen att arbeta för att möta framtida behov, krav och förväntningar.

Kulturnämnden tog beslut den 5 maj 2021 att gå vidare i processen. Det kommunala fastighetsbolaget SFAB gör just nu en förstudie om att bygga ett nytt kulturcentrum på fastigheten Trekanten 1, nuvarande Multeum. SFAB har presenterat en delrapport som beskriver vad ett Kulturcentrum på platsen skulle innebära. Delrapporten blir ett underlag för att kunna ta vidare beslut.

SFAB:s förstudie är just nu pausad i väntan på andra utredningar:

 • Fastigheten Seminariet 6, nuvarande Thomas Arena, utreds också som en möjlig plats för ett Kulturcentrum. Utredningen genomförs tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget som äger fastigheten.
 • På uppdrag av kommunens näringslivsenhet har konsultfirman Annordia gjort en etableringsutredning om ett fullservicehotell. Behovet av ett hotell och kopplingen till ett nytt kulturcentrum utreds just nu av kommunen.

I dagsläget är inga beslut fattade om var Kulturcentrum ska ligga eller hur det ska se ut. Utredningarna beräknas vara klara under andra halvan av 2023. När de är klara kommer det att finnas en tydligare tidsplan om när ett nytt Kulturcentrum skulle kunna stå klart i Strängnäs stad.

En möjlig plats för nya kulturcentrum är fastigheten Trekanten 1, nuvarande Multeum. För att utforska flera möjliga platser och konsekvenser av ett kulturcentrum i Strängnäs utreds även fastigheten Seminariet 6 där Thomas Arena ligger idag.

Hur de befintliga kulturlokalerna skulle kunna användas istället kommer att utredas av kommunen tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget.

Genom ett politiskt beslut har kommunens fastighetsbolag SFAB blivit tilldelade 245 miljoner i sin investeringsbudget.

Det finns ett stort behov att utveckla, anpassa och bygga om våra verksamheter och lokaler. Kulturkontoret gör bedömningen att kostnaderna för att bygga ett nytt kulturcentrum jämfört med att förvalta och utveckla nuvarande lokaler skulle bli desamma – men då fördelad på respektive verksamhet över tid.

Genom att satsa på ett nytt kulturcentrum tillgodoses de kommunala verksamheternas behov. Dessutom skulle invånarna, verksamheterna, förenings- och näringslivet kunna dra nytta av det samarbete, samverkan och sammanhang som ett kulturcentrum möjliggör.

Kulturcentrum är en utveckling för kommunen som helhet. Det ersätter inte det kulturliv som redan finns. Genom att erbjuda anpassade lokaler stärker vi Strängnäs kommuns kulturliv och ger föreningar och aktörer möjlighet till utveckling. Ett nytt kulturcentrum skulle stärka hela kommunen som besöksmål.

Läs kommunala fastighetsbolaget SFAB:s delrapport om kulturcentrum Strängnäs

Delrapporten består av tre olika filer: del 1, del 2 samt arkitektritningar.

Läs kulturkontorets utredning om kulturcentrum Strängnäs

Kulturnämnden beslutade 2020-06-16 att utreda förutsättningarna för ett nytt kulturcentrum i Strängnäs.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2023