Vi utvecklar området runt Strängnäs Resecentrum

Visualisering inspirationsbild

Vi vill ta ett helhetsgrepp kring hur området som omger resecentrum ska se ut i framtiden. Gator, gång- och cykelvägar, gröna stråk, bebyggelse och mötesplatser ska bilda en helhet som fungerar under generationer framöver.

Aktuellt område

Området kring resecentrum

Varför vi vill utveckla det här området?

Strängnäs kommun växer och vi vill utveckla kommunens mark i området
och koppla samman den med staden och skapa en levande, trygg och
hållbar stadsdel för både för boende och verksamma.

Vi tar fram en strukturplan

Vi har tagit fram ett förslag med plats för bland annat nya bostäder, ett nytt torg, grönstråk med rekreationsmöjligheter, gång- och cykelvägar, parkeringsmöjligheter och plats för kontor, serveringar och närbutiker. Som ett steg i att utforma strukturplanen genomförde vi en medborgardialog mellan den 23 maj och 6 juni för att utforma platsen på bästa sätt. Strukturplanen ska sen vara vägledande för kommunen och andra aktörer när vi planerar för området.

Se utställningen

Här kan du ta del av materialet som ställdes ut i samband med medborgardialogen.

Vad händer nu när dialogen är avslutad?

Vi tar hand om alla förslag som kommit in och lägger till dem i arbetet med strukturplanen.

Nästa steg blir att politiken fattar beslut som blir vägledande när vi ska fortsätta planera för området. Senare kommer arbetet med en eller flera detaljplaner påbörjas och då kommer medborgarna få ytterligare tillfällen att komma med synpunkter.

Vad är tidplanen?

Utvecklingen av området är ett arbete som kommer att pågå under många år framöver och området kommer att byggas ut i flera etapper. Det kommer att bli flera detaljplaner inom området och en detaljplan tar ofta runt två år att ta fram. Hur fort området kommer att växa fram beror till stor del på marknadens efterfrågan och kommunens behov.

En strukturplan ska på ett övergripande sätt visa områdets gator och stråk, stadsrum och mötesplatser, byggrätter för bostäder, arbetsplatser, centrum- och servicefunktioner. Målet är att olika funktioner ska placeras så att det skapas sammanhang och ger maximal nytta för områdets och stadskärnans utveckling.

En strukturplan kan ses som ett visionärt dokument som inte redovisar den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande. Strukturplanen är uppbyggd på en analys av förutsättningar och en medborgardialog där medborgarnas perspektiv tagits med. Dokumentet kommer inte att vara juridiskt bindande utan vägledande vid fortsatt planering av området.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2023