Vi utvecklar området runt Strängnäs Resecentrum

Visualisering inspirationsbild

Vi vill ta ett helhetsgrepp kring hur området som omger resecentrum ska se ut i framtiden. Gator, gång- och cykelvägar, gröna stråk, bebyggelse och mötesplatser ska bilda en helhet som fungerar under generationer framöver.

Målet är att skapa en trygg, attraktiv och hållbar del av staden. En dialog med medborgare är en viktig del i arbetet för att skapa långsiktiga lösningar.

Aktuellt område

Området kring resecentrum

Kartan visar det område som berörs, just nu tar vi fram en strukturplan.

Se utställningen

Här kan du ta del av materialet i sin helhet.

Vi vill veta vad du tycker!

Mellan den 23 maj och 6 juni pågår en medborgardialog, vi vill ha medborgarnas hjälp för att skapa en målbild om vad som ska göras och prioriteras för området. Det är viktigt för oss att veta vad du tycker.

Förslaget är utställt i resecentrum, nedre plan, samt i kommunhusets entré. Utställningarna är öppna under ordinarie öppettider för resecentrum och kommunhuset.

Du kan lämna dina synpunkter på lite olika sätt:

Vi tar även emot dina synpunkter i pappersform på kontaktcenter i kommunhuset eller när vi är på plats i resecentrum.

Träffa oss och ställ dina frågor på plats

Den 23 och 24 maj är utställningen i resecentrum bemannad kl 7-9 och 15-18. Då kan du ställa dina frågor direkt till oss som jobbar i projektet.

Du kan skicka vanlig papperspost till:

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Märk gärna ditt brev med Dialog resecentrum.

Eftersom området är stort och innehåller flera delområden så har vi satt upp skyltar på olika platser. Om du går promenaden hittar du skyltar för varje delområde och frågor om just den platsen via en QR-kod.

Bilden visar promenadvägen och vid de blå prickarna finns skyltar.

Dialogpromenad resecentrum

Varför vi vill utveckla det här området?

Strängnäs kommun växer och vi vill utveckla kommunens mark i området
och koppla samman den med staden och skapa en levande, trygg och
hållbar stadsdel för både för boende och verksamma.

Vi tar fram en strukturplan

Vi har tagit fram ett förslag med plats för bland annat nya bostäder, ett nytt torg, grönstråk med rekreationsmöjligheter, gång- och cykelvägar, parkeringsmöjligheter och plats för kontor, serveringar och närbutiker. Som ett steg i att utforma en strukturplan genomför vi nu en medborgardialog för att utforma platsen på bästa sätt, strukturplanen ska sen vara vägledande för kommunen och andra aktörer när vi planerar för området. Vi ser fram mot din åsikt – den är värdefull!

Vad händer när dialogen är avslutad?

Vi tar hand om alla förslag som kommit in och lägger till dem i arbetet med strukturplanen.

Nästa steg blir att politiken fattar beslut som blir vägledande när vi ska fortsätta planera för området. Senare kommer arbetet med en eller flera detaljplaner påbörjas och då kommer medborgarna få ytterligare tillfällen att komma med synpunkter.

Vad är tidplanen?

Utvecklingen av området är ett arbete som kommer att pågå under många år framöver och området kommer att byggas ut i flera etapper. Det kommer att bli flera detaljplaner inom området och en detaljplan tar ofta runt två år att ta fram. Hur fort området kommer att växa fram beror till stor del på marknadens efterfrågan och kommunens behov.

En strukturplan ska på ett övergripande sätt visa områdets gator och stråk, stadsrum och mötesplatser, byggrätter för bostäder, arbetsplatser, centrum- och servicefunktioner. Målet är att olika funktioner ska placeras så att det skapas sammanhang och ger maximal nytta för områdets och stadskärnans utveckling.

En strukturplan kan ses som ett visionärt dokument som inte redovisar den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande. Strukturplanen är uppbyggd på en analys av förutsättningar och en medborgardialog där medborgarnas perspektiv tagits med. Dokumentet kommer inte att vara juridiskt bindande utan vägledande vid fortsatt planering av området.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2023